Danh sách xã khó khăn 2018 – Tuyên Quang


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Tuyên Quang giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Tuyên Quang giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Tuyên Quang :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 01 Phường Hưng Thành XÃ KHÓ KHĂN
2 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 02 Phường Minh Xuân XÃ KHÓ KHĂN
3 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 03 Phường Nông Tiến XÃ KHÓ KHĂN
4 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 04 Phường Phan Thiết XÃ KHÓ KHĂN
5 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 05 Phường Tân Hà XÃ KHÓ KHĂN
6 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 06 Phường Tân Quang XÃ KHÓ KHĂN
7 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 07 Phường Ỷ La XÃ KHÓ KHĂN
8 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 08 Xã An Khang XÃ KHÓ KHĂN
9 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 09 Xã An Tường XÃ KHÓ KHĂN
10 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 10 Xã Đội Cấn XÃ KHÓ KHĂN
11 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 11 Xã Lưỡng Vượng XÃ KHÓ KHĂN
12 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 12 Xã Thái Long XÃ KHÓ KHĂN
13 09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 13 Xã Tràng Đà XÃ KHÓ KHĂN
14 09 Tuyên Quang 02 Huyện Lâm Bình 01 Xã Bình An XÃ ĐB KHÓ KHĂN
15 09 Tuyên Quang 02 Huyện Lâm Bình 02 Xã Hồng Quang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
16 09 Tuyên Quang 02 Huyện Lâm Bình 03 Xã Khuôn Hà XÃ ĐB KHÓ KHĂN
17 09 Tuyên Quang 02 Huyện Lâm Bình 04 Xã Lăng Can XÃ ĐB KHÓ KHĂN
18 09 Tuyên Quang 02 Huyện Lâm Bình 05 Xã Phúc Yên XÃ ĐB KHÓ KHĂN
19 09 Tuyên Quang 02 Huyện Lâm Bình 06 Xã Thổ Bình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
20 09 Tuyên Quang 02 Huyện Lâm Bình 07 Xã Thượng Lâm XÃ ĐB KHÓ KHĂN
21 09 Tuyên Quang 02 Huyện Lâm Bình 08 Xã Xuân Lập XÃ ĐB KHÓ KHĂN
22 09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 01 Thị trấn Na Hang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
23 09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 02 Xã Côn Lôn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
24 09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 03 Xã Đà Vị XÃ ĐB KHÓ KHĂN
25 09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 04 Xã Hồng Thái XÃ ĐB KHÓ KHĂN
26 09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 05 Xã Khâu Tinh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
27 09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 06 Xã Năng Khả XÃ ĐB KHÓ KHĂN
28 09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 07 Xã Sinh Long XÃ ĐB KHÓ KHĂN
29 09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 08 Xã Sơn Phú XÃ ĐB KHÓ KHĂN
30 09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 09 Xã Thanh Tương XÃ ĐB KHÓ KHĂN
31 09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 10 Xã Thượng Giáp XÃ ĐB KHÓ KHĂN
32 09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 11 Xã Thượng Nông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
33 09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 12 Xã Yên Hoa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
34 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 01 Thị trấn Vĩnh Lộc XÃ KHÓ KHĂN
35 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 02 Xã Bình Nhân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
36 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 03 Xã Bình Phú XÃ ĐB KHÓ KHĂN
37 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 04 Xã Hà Lang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
38 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 05 Xã Hòa An XÃ ĐB KHÓ KHĂN
39 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 06 Xã Hòa Phú XÃ KHÓ KHĂN
40 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 07 Xã Hùng Mỹ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
41 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 08 Xã Kiên Đài XÃ ĐB KHÓ KHĂN
42 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 09 Xã Kim Bình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
43 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 10 Xã Linh Phú XÃ ĐB KHÓ KHĂN
44 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 11 Xã Minh Quang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
45 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 12 Xã Ngọc Hội XÃ ĐB KHÓ KHĂN
46 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 13 Xã Nhân Lý XÃ ĐB KHÓ KHĂN
47 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 14 Xã Phú Bình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
48 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 15 Xã Phúc Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
49 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 16 Xã Phúc Thịnh XÃ KHÓ KHĂN
50 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 17 Xã Tân An XÃ ĐB KHÓ KHĂN
51 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 18 Xã Tân Mỹ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
52 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 19 Xã Tân Thịnh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
53 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 20 Xã Tri Phú XÃ ĐB KHÓ KHĂN
54 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 21 Xã Trung Hà XÃ ĐB KHÓ KHĂN
55 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 22 Xã Trung Hòa XÃ KHÓ KHĂN
56 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 23 Xã Vinh Quang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
57 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 24 Xã Xuân Quang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
58 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 25 Xã Yên Lập XÃ ĐB KHÓ KHĂN
59 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 26 Xã Yên nguyên XÃ KHÓ KHĂN
60 09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 27 Xã Vinh Quang (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
61 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 01 Thị trấn Tân Yên XÃ KHÓ KHĂN
62 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 02 Xã Bạch Xa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
63 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 03 Xã Bằng Cốc XÃ ĐB KHÓ KHĂN
64 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 04 Xã Bình Xa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
65 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 05 Xã Đức Ninh (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
66 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 06 Xã Hùng Đức XÃ ĐB KHÓ KHĂN
67 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 07 Xã Minh Dân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
68 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 08 Xã Minh Hương XÃ ĐB KHÓ KHĂN
69 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 09 Xã Minh Khương XÃ ĐB KHÓ KHĂN
70 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 10 Xã Nhân Mục XÃ ĐB KHÓ KHĂN
71 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 11 Xã Phù Lưu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
72 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 12 Xã Tân Thành XÃ ĐB KHÓ KHĂN
73 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 13 Xã Thái Hòa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
74 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 14 Xã Thái Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
75 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 15 Xã Thành Long XÃ ĐB KHÓ KHĂN
76 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 16 Xã Yên Lâm XÃ ĐB KHÓ KHĂN
77 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 17 Xã Yên Phú XÃ ĐB KHÓ KHĂN
78 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 18 Xã Yên Thuận XÃ ĐB KHÓ KHĂN
79 09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 19 Xã Đức Ninh (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
80 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 01 Thị trấn Tân Bình XÃ KHÓ KHĂN
81 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 02 Xã Chân Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
82 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 03 Xã Chiêu Yên XÃ ĐB KHÓ KHĂN
83 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 04 Xã Công Đa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
84 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 05 Xã Đạo Viện XÃ ĐB KHÓ KHĂN
85 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 06 Xã Đội Bình (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
86 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 07 Xã Hoàng Khai XÃ ĐB KHÓ KHĂN
87 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 08 Xã Hùng Lợi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
88 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 09 Xã Kiến Thiết XÃ ĐB KHÓ KHĂN
89 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 10 Xã Kim Phú (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
90 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 11 Xã Kim Quan XÃ ĐB KHÓ KHĂN
91 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 12 Xã Lang Quán XÃ ĐB KHÓ KHĂN
92 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 13 Xã Lực Hành XÃ ĐB KHÓ KHĂN
93 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 14 Xã Mỹ Bằng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
94 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 15 Xã Nhữ Hán XÃ ĐB KHÓ KHĂN
95 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 16 Xã Nhữ Khê XÃ ĐB KHÓ KHĂN
96 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 17 Xã Phú Lâm XÃ ĐB KHÓ KHĂN
97 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 18 Xã Phú Thịnh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
98 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 19 Xã Phúc Ninh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
99 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 20 Xã Quý Quân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
100 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 21 Xã Tân Long XÃ ĐB KHÓ KHĂN
101 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 22 Xã Tân Tiến XÃ ĐB KHÓ KHĂN
102 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 23 Xã Thái Bình XÃ KHÓ KHĂN
103 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 24 Xã Thắng Quân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
104 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 25 Xã Tiến Bộ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
105 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 26 Xã Trung Minh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
106 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 27 Xã Trung Môn XÃ KHÓ KHĂN
107 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 28 Xã Trung Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
108 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 29 Xã Trung Trực XÃ ĐB KHÓ KHĂN
109 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 30 Xã Tứ Quận XÃ ĐB KHÓ KHĂN
110 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 31 Xã Xuân Vân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
111 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 32 Xã Đội Bình (từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
112 09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 33 Xã Kim Phú (từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
113 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 01 Thị trấn Sơn Dương XÃ KHÓ KHĂN
114 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 02 Xã Bình Yên XÃ ĐB KHÓ KHĂN
115 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 03 Xã Cấp Tiến XÃ KHÓ KHĂN
116 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 04 Xã Chi Thiết XÃ ĐB KHÓ KHĂN
117 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 05 Xã Đại Phú XÃ ĐB KHÓ KHĂN
118 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 06 Xã Đông Lợi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
119 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 07 Xã Đồng Quý XÃ ĐB KHÓ KHĂN
120 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 08 Xã Đông Thọ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
121 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 09 Xã Hào Phú XÃ KHÓ KHĂN
122 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 10 Xã Hồng Lạc XÃ KHÓ KHĂN
123 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 11 Xã Hợp Hòa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
124 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 12 Xã Hợp Thành XÃ ĐB KHÓ KHĂN
125 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 13 Xã Kháng Nhật (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
126 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 14 Xã Lâm Xuyên (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
127 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 15 Xã Lương Thiện XÃ ĐB KHÓ KHĂN
128 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 16 Xã Minh Thanh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
129 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 17 Xã Ninh Lai XÃ KHÓ KHĂN
130 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 18 Xã Phú Lương XÃ KHÓ KHĂN
131 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 19 Xã Phúc Ứng (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
132 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 20 Xã Quyết Thắng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
133 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 21 Xã Sầm Dương XÃ KHÓ KHĂN
134 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 22 Xã Sơn Nam XÃ ĐB KHÓ KHĂN
135 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 23 Xã Tam Đa (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
136 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 24 Xã Tân Trào XÃ ĐB KHÓ KHĂN
137 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 25 Xã Thanh Phát XÃ ĐB KHÓ KHĂN
138 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 26 Xã Thiện Kế (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
139 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 27 Xã Thượng Ấm XÃ KHÓ KHĂN
140 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 28 Xã Trung Yên XÃ ĐB KHÓ KHĂN
141 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 29 Xã Tú Thịnh XÃ KHÓ KHĂN
142 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 30 Xã Tuân Lộ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
143 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 31 Xã Văn Phú XÃ ĐB KHÓ KHĂN
144 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 32 Xã Vân Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
145 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 33 Xã Vĩnh Lợi (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
146 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 34 Xã Kháng Nhật (từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
147 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 35 Xã Lâm Xuyên (từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
148 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 36 Xã Phúc Ứng (từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
149 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 37 Xã Tam Đa (từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
150 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 38 Xã Thiện Kế (từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
151 09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 39 Xã Vĩnh Lợi (từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN

Phản hồi