Danh sách xã khó khăn 2018 – Thừa Thiên -Huế


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Thừa Thiên -Huế giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Thừa Thiên -Huế giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Thừa Thiên -Huế :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế
2 33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 01 Xã Điền Hòa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
3 33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 02 Xã Điền Hương XÃ ĐB KHÓ KHĂN
4 33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 03 Xã Điền Môn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
5 33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 04 Xã Phong Bình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
6 33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 05 Xã Phong Chương XÃ ĐB KHÓ KHĂN
7 33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 06 Xã Phong Mỹ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
8 33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 07 Xã Phong Sơn (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
9 33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 08 Xã Phong Xuân (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
10 33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 01 Xã Quảng An XÃ ĐB KHÓ KHĂN
11 33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 02 Xã Quảng Công XÃ ĐB KHÓ KHĂN
12 33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 03 Xã Quảng Lợi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
13 33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 04 Xã Quảng Ngạn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
14 33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 05 Xã Quảng Phước XÃ ĐB KHÓ KHĂN
15 33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 06 Xã Quảng Thái XÃ ĐB KHÓ KHĂN
16 33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 07 Xã Quảng Thành XÃ ĐB KHÓ KHĂN
17 33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 01 Xã Bình Điền (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
18 33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 02 Xã Bình Thành (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
19 33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 03 Xã Hồng Tiến XÃ ĐB KHÓ KHĂN
20 33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 04 Xã Hương Bình (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
21 33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 05 Xã Hương Thọ (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
22 33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 06 Xã Bình Thành (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
23 33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 07 Xã Hương Thọ (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
24 33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 01 Xã Phú An XÃ ĐB KHÓ KHĂN
25 33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 02 Xã Phú Diên XÃ ĐB KHÓ KHĂN
26 33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 03 Xã Phú Mỹ (trước 25/01/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
27 33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 04 Xã Phú Thanh (trước 25/01/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
28 33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 05 Xã Phú Xuân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
29 33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 06 Xã Vinh An XÃ ĐB KHÓ KHĂN
30 33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 07 Xã Vinh Hà XÃ ĐB KHÓ KHĂN
31 33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 08 Xã Vinh Phú XÃ ĐB KHÓ KHĂN
32 33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 09 Xã Vinh Thái XÃ ĐB KHÓ KHĂN
33 33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 10 Xã Vinh Thanh (trước 25/01/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
34 33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 11 Xã Vinh Xuân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
35 33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 01 Xã Dương Hòa (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
36 33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 02 Xã Phú Sơn (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
37 33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 01 Thị trấn Lăng Cô (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
38 33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 02 Xã Lộc Bình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
39 33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 03 Xã Lộc Bổn (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
40 33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 04 Xã Lộc Hòa (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
41 33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 05 Xã Lộc Trì XÃ ĐB KHÓ KHĂN
42 33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 06 Xã Lộc Vĩnh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
43 33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 07 Xã Vinh Giang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
44 33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 08 Xã Vinh Hải XÃ ĐB KHÓ KHĂN
45 33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 09 Xã Vinh Hiền XÃ ĐB KHÓ KHĂN
46 33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 10 Xã Vinh Hưng (trước 25/01/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
47 33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 11 Xã Vinh Mỹ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
48 33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 12 Xã Xuân Lộc XÃ ĐB KHÓ KHĂN
49 33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 01 Thị trấn Khe Tre (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
50 33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 02 Xã Hương Giang (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
51 33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 03 Xã Hương Hòa (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
52 33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 04 Xã Hương Hữu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
53 33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 05 Xã Hương Lộc (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
54 33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 06 Xã Hương Phú (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
55 33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 07 Xã Hương Sơn (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
56 33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 08 Xã Thượng Lộ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
57 33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 09 Xã Thượng Long XÃ ĐB KHÓ KHĂN
58 33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 10 Xã Thượng Nhật (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
59 33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 11 Xã Thượng Quảng (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
60 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 01 Thị trấn A Lưới (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
61 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 02 Xã A Đớt XÃ ĐB KHÓ KHĂN
62 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 03 Xã A Ngo (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
63 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 04 Xã A Roàng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
64 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 05 Xã Bắc Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
65 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 06 Xã Đông Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
66 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 07 Xã Hồng Bắc XÃ ĐB KHÓ KHĂN
67 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 08 Xã Hồng Hạ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
68 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 09 Xã Hồng Kim XÃ ĐB KHÓ KHĂN
69 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 10 Xã Hồng Quảng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
70 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 11 Xã Hồng Thái XÃ ĐB KHÓ KHĂN
71 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 12 Xã Hồng Thượng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
72 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 13 Xã Hồng Thủy XÃ ĐB KHÓ KHĂN
73 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 14 Xã Hồng Trung XÃ ĐB KHÓ KHĂN
74 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 15 Xã Hồng Vân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
75 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 16 Xã Hương Lâm (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
76 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 17 Xã Hương Nguyên XÃ ĐB KHÓ KHĂN
77 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 18 Xã Hương Phong (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
78 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 19 Xã Nhâm XÃ ĐB KHÓ KHĂN
79 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 20 Xã Phú Vinh (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
80 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 21 Xã Sơn Thủy (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
81 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 22 Xã A Ngo (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
82 33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 23 Xã Hương Lâm (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN

Phản hồi