Danh sách xã khó khăn 2018 – Quảng Trị


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Quảng Trị giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Quảng Trị giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Quảng Trị :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà
2 32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị
3 32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 01 Thị trấn Bến Quan XÃ KHÓ KHĂN
4 32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 02 Xã Vĩnh Giang (25/1/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
5 32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 03 Xã Vĩnh Hà XÃ ĐB KHÓ KHĂN
6 32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 04 Xã Vĩnh Khê XÃ ĐB KHÓ KHĂN
7 32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 05 Xã Vĩnh Ô XÃ ĐB KHÓ KHĂN
8 32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 06 Xã Vĩnh Thạch (01/4/2013) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
9 32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 07 Xã Vĩnh Thái (25/1/2018) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
10 32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 01 Xã Gio Hải XÃ ĐB KHÓ KHĂN
11 32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 02 Xã Gio Việt XÃ ĐB KHÓ KHĂN
12 32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 03 Xã Hải Thái (28/04/2017) XÃ KHÓ KHĂN
13 32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 04 Xã Linh Thượng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
14 32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 05 Xã Trung Giang (25/01/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
15 32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 06 Xã Vĩnh Trường XÃ ĐB KHÓ KHĂN
16 32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 07 Xã Gio Mai (25/01/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
17 32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 01 Xã Cam Chính XÃ KHÓ KHĂN
18 32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 02 Xã Cam Nghĩa XÃ KHÓ KHĂN
19 32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 03 Xã Cam Thành XÃ KHÓ KHĂN
20 32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 04 Xã Cam Tuyền XÃ ĐB KHÓ KHĂN
21 32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 01 Xã Triệu An XÃ ĐB KHÓ KHĂN
22 32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 02 Xã Triệu Lăng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
23 32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 03 Xã Triệu Phước (01/4/2013) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
24 32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 04 Xã Triệu Vân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
25 32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 05 Xã Triệu Độ (25/01/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
26 32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 01 Xã Hải An XÃ ĐB KHÓ KHĂN
27 32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 02 Xã Hải Khê XÃ ĐB KHÓ KHĂN
28 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 01 Thị trấn Khe Sanh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
29 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 02 Thị trấn Lao Bảo XÃ ĐB KHÓ KHĂN
30 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 03 Xã A Dơi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
31 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 04 Xã A Túc XÃ ĐB KHÓ KHĂN
32 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 05 Xã A Xing XÃ ĐB KHÓ KHĂN
33 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 06 Xã Ba Tầng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
34 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 07 Xã Húc XÃ ĐB KHÓ KHĂN
35 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 08 Xã Hướng Lập XÃ ĐB KHÓ KHĂN
36 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 09 Xã Hướng Linh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
37 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 10 Xã Hướng Lộc XÃ ĐB KHÓ KHĂN
38 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 11 Xã Hướng Phùng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
39 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 12 Xã Hướng Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
40 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 13 Xã Hướng Tân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
41 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 14 Xã Hướng Việt XÃ ĐB KHÓ KHĂN
42 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 15 Xã Tân Hợp XÃ ĐB KHÓ KHĂN
43 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 16 Xã Tân Lập XÃ ĐB KHÓ KHĂN
44 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 17 Xã Tân Liên XÃ KHÓ KHĂN
45 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 18 Xã Tân Long XÃ ĐB KHÓ KHĂN
46 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 19 Xã Tân Thành XÃ ĐB KHÓ KHĂN
47 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 20 Xã Thanh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
48 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 21 Xã Thuận (28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
49 32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 22 Xã Xy XÃ ĐB KHÓ KHĂN
50 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 01 Thị trấn Krông Klang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
51 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 02 Xã A Bung XÃ ĐB KHÓ KHĂN
52 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 03 Xã A Ngo XÃ ĐB KHÓ KHĂN
53 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 04 Xã A Vao XÃ ĐB KHÓ KHĂN
54 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 05 Xã Ba Lòng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
55 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 06 Xã Ba Nang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
56 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 07 Xã Đakrông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
57 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 08 Xã Hải Phúc (28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
58 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 09 Xã Húc Nghì XÃ ĐB KHÓ KHĂN
59 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 10 Xã Hướng Hiệp XÃ ĐB KHÓ KHĂN
60 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 11 Xã Mò Ó XÃ ĐB KHÓ KHĂN
61 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 12 Xã Tà Long XÃ ĐB KHÓ KHĂN
62 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 13 Xã Tà Rụt XÃ ĐB KHÓ KHĂN
63 32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 14 Xã Triệu Nguyên XÃ ĐB KHÓ KHĂN
64 32 Quảng Trị 10 Huyện đảo Cồn Cỏ 01 Xã Huyện đảo Cồn Cỏ XÃ ĐB KHÓ KHĂN

Phản hồi