Danh sách xã khó khăn 2018 – Điện Biên


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Điện Biên giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Điện Biên giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Điện Biên :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 01 Phường Him Lam XÃ KHÓ KHĂN
2 62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 02 Phường Mường Thanh XÃ KHÓ KHĂN
3 62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 03 Phường Nam Thanh XÃ KHÓ KHĂN
4 62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 04 Phường Noong Bua XÃ KHÓ KHĂN
5 62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 05 Phường Tân Thanh XÃ KHÓ KHĂN
6 62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 06 Phường Thanh Bình XÃ KHÓ KHĂN
7 62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 07 Phường Thanh Trường XÃ KHÓ KHĂN
8 62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 08 Xã Tà Lèng XÃ KHÓ KHĂN
9 62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 09 Xã Thanh Minh (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
10 62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 10 Xã Thanh Minh (từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
11 62 Điện Biên 02 Thị xã Mường Lay 01 Phường Na Lay XÃ KHÓ KHĂN
12 62 Điện Biên 02 Thị xã Mường Lay 02 Phường Sông Đà XÃ ĐB KHÓ KHĂN
13 62 Điện Biên 02 Thị xã Mường Lay 03 Xã Lay Nưa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
14 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 01 Xã Hẹ Muông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
15 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 02 Xã Hua Thanh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
16 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 03 Xã Mường Lói XÃ ĐB KHÓ KHĂN
17 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 04 Xã Mường Nhà XÃ ĐB KHÓ KHĂN
18 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 05 Xã Mường Phăng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
19 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 06 Xã Mường Pồn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
20 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 07 Xã Nà Nhạn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
21 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 08 Xã Nà Tấu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
22 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 09 Xã Na Tông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
23 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 10 Xã Na Ư XÃ ĐB KHÓ KHĂN
24 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 11 Xã Noong Hẹt XÃ ĐB KHÓ KHĂN
25 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 12 Xã Noong Luống (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
26 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 13 Xã Núa Ngam XÃ ĐB KHÓ KHĂN
27 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 14 Xã Pá Khoang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
28 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 15 Xã Pa Thơm XÃ ĐB KHÓ KHĂN
29 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 16 Xã Phu Luông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
30 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 17 Xã Pom Lót XÃ ĐB KHÓ KHĂN
31 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 18 Xã Sam Mứn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
32 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 19 Xã Thanh An (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
33 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 20 Xã Thanh Chăn XÃ KHÓ KHĂN
34 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 21 Xã Thanh Hưng XÃ KHÓ KHĂN
35 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 22 Xã Thanh Luông XÃ KHÓ KHĂN
36 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 23 Xã Thanh Nưa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
37 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 24 Xã Thanh Xương XÃ ĐB KHÓ KHĂN
38 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 25 Xã Thanh Yên XÃ ĐB KHÓ KHĂN
39 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 40 Xã Thanh An (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
40 62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 41 Xã Noong Luống (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
41 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 01 Thị trấn Tuần Giáo XÃ KHÓ KHĂN
42 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 02 Xã Chiềng Đông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
43 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 03 Xã Chiềng Sinh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
44 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 04 Xã Mùn Chung XÃ ĐB KHÓ KHĂN
45 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 05 Xã Mường Khong XÃ ĐB KHÓ KHĂN
46 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 06 Xã Mường Mùn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
47 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 07 Xã Mường Thín XÃ ĐB KHÓ KHĂN
48 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 08 Xã Nà Sáy XÃ ĐB KHÓ KHĂN
49 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 09 Xã Nà Tòng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
50 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 10 Xã Phình Sáng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
51 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 11 Xã Pú Nhung (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
52 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 12 Xã Pú Xi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
53 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 13 Xã Quài Cang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
54 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 14 Xã Quài Nưa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
55 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 15 Xã Quài Tở XÃ ĐB KHÓ KHĂN
56 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 16 Xã Rạng Đông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
57 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 17 Xã Ta Ma XÃ ĐB KHÓ KHĂN
58 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 18 Xã Tênh Phông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
59 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 19 Xã Tỏa Tình (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
60 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 20 Xã Tỏa Tình (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
61 62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 21 Xã Pú Nhung (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
62 62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 01 Thị trấn Mường Chà XÃ ĐB KHÓ KHĂN
63 62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 02 Xã Hừa Ngài XÃ ĐB KHÓ KHĂN
64 62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 03 Xã Huổi Lèng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
65 62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 04 Xã Huổi Mí XÃ ĐB KHÓ KHĂN
66 62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 05 Xã Ma Thì Hồ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
67 62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 06 Xã Mường Mươn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
68 62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 07 Xã Mường Tùng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
69 62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 08 Xã Na Sang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
70 62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 09 Xã Nậm Nèn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
71 62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 10 Xã Pa Ham XÃ ĐB KHÓ KHĂN
72 62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 11 Xã Sa Lông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
73 62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 12 Xã Sá Tổng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
74 62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 01 Thị trấn Tủa Chùa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
75 62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 02 Xã Huổi Só XÃ ĐB KHÓ KHĂN
76 62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 03 Xã Lao Xả Phình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
77 62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 04 Xã Mường Báng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
78 62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 05 Xã Mường Đun XÃ ĐB KHÓ KHĂN
79 62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 06 Xã Sín Chải XÃ ĐB KHÓ KHĂN
80 62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 07 Xã Sính Phình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
81 62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 08 Xã Tả Phìn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
82 62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 09 Xã Tả Sìn Thàng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
83 62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 10 Xã Trung Thu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
84 62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 11 Xã Tủa Thàng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
85 62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 12 Xã Xá Nhè XÃ ĐB KHÓ KHĂN
86 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 01 Thị trấn Điện Biên Đông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
87 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 02 Xã Chiềng Sơ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
88 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 03 Xã Háng Lìa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
89 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 04 Xã Keo Lôm XÃ ĐB KHÓ KHĂN
90 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 05 Xã Luân Giói XÃ ĐB KHÓ KHĂN
91 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 06 Xã Mường Luân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
92 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 07 Xã Na Son XÃ ĐB KHÓ KHĂN
93 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 08 Xã Nong U XÃ ĐB KHÓ KHĂN
94 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 09 Xã Phì Nhừ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
95 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 10 Xã Phình Giàng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
96 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 11 Xã Pú Hồng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
97 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 12 Xã Pu Nhi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
98 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 13 Xã Tìa Dình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
99 62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 14 Xã Xa Dung XÃ ĐB KHÓ KHĂN
100 62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 01 Xã Chung Chải XÃ ĐB KHÓ KHĂN
101 62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 02 Xã Huổi Lếch XÃ ĐB KHÓ KHĂN
102 62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 03 Xã Leng Su Sìn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
103 62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 04 Xã Mường Nhé XÃ ĐB KHÓ KHĂN
104 62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 05 Xã Mường Toong XÃ ĐB KHÓ KHĂN
105 62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 06 Xã Nậm Kè XÃ ĐB KHÓ KHĂN
106 62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 07 Xã Nậm Vì XÃ ĐB KHÓ KHĂN
107 62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 08 Xã Pá Mỳ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
108 62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 09 Xã Quảng Lâm XÃ ĐB KHÓ KHĂN
109 62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 10 Xã Sen Thượng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
110 62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 11 Xã Sín Thầu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
111 62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 01 Thị trấn Mường Ảng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
112 62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 02 Xã Ẳng Cang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
113 62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 03 Xã Ẳng Nưa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
114 62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 04 Xã Ẳng Tở XÃ ĐB KHÓ KHĂN
115 62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 05 Xã Búng Lao XÃ ĐB KHÓ KHĂN
116 62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 06 Xã Mường Đăng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
117 62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 07 Xã Mường Lạn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
118 62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 08 Xã Nặm Lịch XÃ ĐB KHÓ KHĂN
119 62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 09 Xã Ngối Cáy XÃ ĐB KHÓ KHĂN
120 62 Điện Biên 09 Huyện Mường ảng 10 Xã Xuân Lao XÃ ĐB KHÓ KHĂN
121 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 01 Xã Chà Cang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
122 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 02 Xã Chà Nưa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
123 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 03 Xã Chà Tở XÃ ĐB KHÓ KHĂN
124 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 04 Xã Nà Bủng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
125 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 05 Xã Na Cô Sa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
126 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 06 Xã Nà Hỳ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
127 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 07 Xã Nà Khoa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
128 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 08 Xã Nậm Chua XÃ ĐB KHÓ KHĂN
129 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 09 Xã Nậm Khăn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
130 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 10 Xã Nậm Nhừ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
131 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 11 Xã Nậm Tin XÃ ĐB KHÓ KHĂN
132 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 12 Xã Pa Tần XÃ ĐB KHÓ KHĂN
133 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 13 Xã Phìn Hồ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
134 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 14 Xã Si Pa Phìn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
135 62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 15 Xã Vàng Đán XÃ ĐB KHÓ KHĂN

Phản hồi