Danh sách xã khó khăn 2018 – Đăk Nông


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Đăk Nông giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Đăk Nông giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Đăk Nông :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 63 Đăk Nông 01 Thị xã Gia Nghĩa 01 Phường Nghĩa Đức XÃ KHÓ KHĂN
2 63 Đăk Nông 01 Thị xã Gia Nghĩa 02 Phường Nghĩa Phú XÃ KHÓ KHĂN
3 63 Đăk Nông 01 Thị xã Gia Nghĩa 03 Phường Nghĩa Tân (Trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
4 63 Đăk Nông 01 Thị xã Gia Nghĩa 04 Phường Nghĩa Thành XÃ KHÓ KHĂN
5 63 Đăk Nông 01 Thị xã Gia Nghĩa 05 Phường Nghĩa Trung XÃ KHÓ KHĂN
6 63 Đăk Nông 01 Thị xã Gia Nghĩa 06 Xã Đăk Nia (Trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
7 63 Đăk Nông 01 Thị xã Gia Nghĩa 07 Xã Đăk RMoan (Trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
8 63 Đăk Nông 01 Thị xã Gia Nghĩa 08 Xã Quảng Thành XÃ KHÓ KHĂN
9 63 Đăk Nông 01 Thị xã Gia Nghĩa 09 Phường Nghĩa Tân (Từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
10 63 Đăk Nông 01 Thị xã Gia Nghĩa 10 Xã Đăk Nia (Từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
11 63 Đăk Nông 01 Thị xã Gia Nghĩa 11 Xã Đăk RMoan (Từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
12 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 01 Thị trấn Kiến Đức (Trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
13 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 02 Xã Đăk Ru XÃ ĐB KHÓ KHĂN
14 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 03 Xã Đăk Sin XÃ ĐB KHÓ KHĂN
15 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 04 Xã Đăk Wer XÃ ĐB KHÓ KHĂN
16 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 05 Xã Đạo Nghĩa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
17 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 06 Xã Hưng Bình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
18 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 07 Xã Kiến Thành (Trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
19 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 08 Xã Nghĩa Thắng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
20 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 09 Xã Nhân Cơ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
21 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 10 Xã Nhân Đạo XÃ ĐB KHÓ KHĂN
22 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 11 Xã Quảng Tín XÃ ĐB KHÓ KHĂN
23 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 12 Thị trấn Kiến Đức (Từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
24 63 Đăk Nông 02 Huyện Đăk R’Lấp 13 Xã Kiến Thành (Từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
25 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 01 Thị trấn Đăk Mil XÃ KHÓ KHĂN
26 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 02 Xã Đăk Gằn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
27 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 03 Xã Đăk Lao XÃ ĐB KHÓ KHĂN
28 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 04 Xã Đăk N’drót (Trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
29 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 05 Xã Đăk R’la (Trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
30 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 06 Xã Đăk Săk XÃ ĐB KHÓ KHĂN
31 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 07 Xã Đức Mạnh XÃ KHÓ KHĂN
32 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 08 Xã Đức Minh (Trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
33 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 09 Xã Long Sơn (Trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
34 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 10 Xã Thuận An (Trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
35 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 11 Xã Đăk N’drót (Từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
36 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 12 Xã Đăk R’la (Từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
37 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 13 Xã Đức Minh (Từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
38 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 14 Xã Long Sơn (Từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
39 63 Đăk Nông 03 Huyện Đăk Mil 15 Xã Thuận An (Từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
40 63 Đăk Nông 04 Huyện Cư Jút 01 Thị trấn Ea Tling (Trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
41 63 Đăk Nông 04 Huyện Cư Jút 02 Xã Cư Knia XÃ ĐB KHÓ KHĂN
42 63 Đăk Nông 04 Huyện Cư Jút 03 Xã Đắk Đrông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
43 63 Đăk Nông 04 Huyện Cư Jút 04 Xã Đắk Wil XÃ ĐB KHÓ KHĂN
44 63 Đăk Nông 04 Huyện Cư Jút 05 Xã EaPô XÃ ĐB KHÓ KHĂN
45 63 Đăk Nông 04 Huyện Cư Jút 06 Xã Nam Dong XÃ KHÓ KHĂN
46 63 Đăk Nông 04 Huyện Cư Jút 07 Xã Tâm Thắng XÃ KHÓ KHĂN
47 63 Đăk Nông 04 Huyện Cư Jút 08 Xã Trúc Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
48 63 Đăk Nông 04 Huyện Cư Jút 09 Thị trấn Ea Tling (Từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
49 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 01 Thị trấn Đức An XÃ KHÓ KHĂN
50 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 02 Xã Đăk Hòa (Trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
51 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 03 Xã Đăk Môl (Trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
52 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 04 Xã Đăk N’Drung XÃ ĐB KHÓ KHĂN
53 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 06 Xã Nam Bình XÃ KHÓ KHĂN
54 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 07 Xã Nâm N’jang XÃ KHÓ KHĂN
55 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 08 Xã Thuận Hà (Trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
56 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 09 Xã Thuận Hạnh (Trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
57 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 10 Xã Trường Xuân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
58 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 11 Xã Đăk Hòa (Từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
59 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 12 Xã Đăk Môl (Từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
60 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 13 Xã Thuận Hà (Từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
61 63 Đăk Nông 05 Huyện Đăk Song 14 Xã Thuận Hạnh (Từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
62 63 Đăk Nông 06 Huyện Krông Nô 01 Thị trấn Đăk Mâm XÃ ĐB KHÓ KHĂN
63 63 Đăk Nông 06 Huyện Krông Nô 02 Xã Buôn Choăh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
64 63 Đăk Nông 06 Huyện Krông Nô 04 Xã Đăk Đrô XÃ ĐB KHÓ KHĂN
65 63 Đăk Nông 06 Huyện Krông Nô 05 Xã Đăk Nang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
66 63 Đăk Nông 06 Huyện Krông Nô 06 Xã Đăk Sôr XÃ ĐB KHÓ KHĂN
67 63 Đăk Nông 06 Huyện Krông Nô 07 Xã Đức Xuyên XÃ ĐB KHÓ KHĂN
68 63 Đăk Nông 06 Huyện Krông Nô 08 Xã Nam Đà XÃ ĐB KHÓ KHĂN
69 63 Đăk Nông 06 Huyện Krông Nô 09 Xã Nâm N’Đir XÃ ĐB KHÓ KHĂN
70 63 Đăk Nông 06 Huyện Krông Nô 10 Xã Nâm Nung XÃ ĐB KHÓ KHĂN
71 63 Đăk Nông 06 Huyện Krông Nô 11 Xã Nam Xuân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
72 63 Đăk Nông 06 Huyện Krông Nô 12 Xã Quảng Phú XÃ ĐB KHÓ KHĂN
73 63 Đăk Nông 06 Huyện Krông Nô 13 Xã Tân Thành XÃ ĐB KHÓ KHĂN
74 63 Đăk Nông 07 Huyện Đăk GLong 01 Xã Đăk Ha XÃ ĐB KHÓ KHĂN
75 63 Đăk Nông 07 Huyện Đăk GLong 02 Xã Đăk Plao XÃ ĐB KHÓ KHĂN
76 63 Đăk Nông 07 Huyện Đăk GLong 03 Xã Đăk R’măng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
77 63 Đăk Nông 07 Huyện Đăk GLong 04 Xã Đăk Som XÃ ĐB KHÓ KHĂN
78 63 Đăk Nông 07 Huyện Đăk GLong 05 Xã Quảng Hòa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
79 63 Đăk Nông 07 Huyện Đăk GLong 06 Xã Quảng Khê XÃ ĐB KHÓ KHĂN
80 63 Đăk Nông 07 Huyện Đăk GLong 07 Xã Quảng Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
81 63 Đăk Nông 08 Huyện Tuy Đức 01 Xã Đăk Buk So XÃ ĐB KHÓ KHĂN
82 63 Đăk Nông 08 Huyện Tuy Đức 02 Xã Đăk Ngo XÃ ĐB KHÓ KHĂN
83 63 Đăk Nông 08 Huyện Tuy Đức 03 Xã Đăk R’tih XÃ ĐB KHÓ KHĂN
84 63 Đăk Nông 08 Huyện Tuy Đức 04 Xã Quảng Tâm XÃ ĐB KHÓ KHĂN
85 63 Đăk Nông 08 Huyện Tuy Đức 05 Xã Quảng Tân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
86 63 Đăk Nông 08 Huyện Tuy Đức 06 Xã Quảng Trực XÃ ĐB KHÓ KHĂN

Phản hồi