Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Thái Nguyên


Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Thái Nguyên được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.Danh sách xã khó khăn 2016 - 2020 - Thái Nguyên được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.

     Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

     Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại

1.   Tiêu chí xã khu vực III:

Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):

– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;

– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tiêu chí xã khu vực II:

Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:

a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

3. Tiêu chí xã khu vực I:

Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.

Tải tài liệu : Tại đây


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Thái Nguyên :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 12 Thái Nguyên 1 Thành phố Thái Nguyên 1 Xã Cao Ngạn XA KHO KHAN
2 12 Thái Nguyên 1 Thành phố Thái Nguyên 2 Xã Đồng Bẩm XA KHO KHAN
3 12 Thái Nguyên 1 Thành phố Thái Nguyên 3 Xã Phúc Hà XA KHO KHAN
4 12 Thái Nguyên 1 Thành phố Thái Nguyên 4 Xã Phúc Trìu XA KHO KHAN
5 12 Thái Nguyên 1 Thành phố Thái Nguyên 5 Xã Phúc Xuân XA KHO KHAN
6 12 Thái Nguyên 1 Thành phố Thái Nguyên 6 Xã Tân Cương XA KHO KHAN
7 12 Thái Nguyên 1 Thành phố Thái Nguyên 7 Xã Thịnh Đức XA KHO KHAN
8 12 Thái Nguyên 2 Thành phố Sông Công 1 Xã Bình Sơn XA DB KHO KHAN
9 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 1 Thị trấn Chợ Chu XA KHO KHAN
10 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 2 Xã Bảo Cường XA DB KHO KHAN
11 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 3 Xã Bảo Linh XA DB KHO KHAN
12 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 4 Xã Bình Thành XA DB KHO KHAN
13 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 5 Xã Bình Yên XA DB KHO KHAN
14 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 6 Xã Bộc Nhiêu XA DB KHO KHAN
15 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 7 Xã Điềm Mặc XA DB KHO KHAN
16 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 8 Xã Định Biên XA DB KHO KHAN
17 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 9 Xã Đồng Thịnh XA DB KHO KHAN
18 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 10 Xã Kim Phượng XA DB KHO KHAN
19 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 11 Xã Kim Sơn XA DB KHO KHAN
20 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 12 Xã Lam Vỹ XA DB KHO KHAN
21 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 13 Xã Linh Thông XA DB KHO KHAN
22 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 14 Xã Phú Đình XA DB KHO KHAN
23 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 15 Xã Phú Tiến XA DB KHO KHAN
24 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 16 Xã Phúc Chu XA DB KHO KHAN
25 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 17 Xã Phượng Tiến XA DB KHO KHAN
26 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 18 Xã Quy Kỳ XA DB KHO KHAN
27 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 19 Xã Sơn Phú XA DB KHO KHAN
28 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 20 Xã Tân Dương XA DB KHO KHAN
29 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 21 Xã Tân Thịnh XA DB KHO KHAN
30 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 22 Xã Thanh Định XA DB KHO KHAN
31 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 23 Xã Trung Hội XA DB KHO KHAN
32 12 Thái Nguyên 3 Huyện Định Hóa 24 Xã Trung Lương XA DB KHO KHAN
33 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 1 Thị trấn Đu XA KHO KHAN
34 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 2 Thị trấn Giang Tiên XA KHO KHAN
35 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 3 Xã Cổ Lũng XA KHO KHAN
36 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 4 Xã Động Đạt XA DB KHO KHAN
37 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 5 Xã Hợp Thành XA DB KHO KHAN
38 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 6 Xã Ôn Lương XA DB KHO KHAN
39 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 7 Xã Phấn Mễ XA KHO KHAN
40 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 8 Xã Phú Đô XA DB KHO KHAN
41 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 9 Xã Phủ Lý XA DB KHO KHAN
42 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 10 Xã Sơn Cẩm XA KHO KHAN
43 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 11 Xã Tức Tranh XA DB KHO KHAN
44 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 12 Xã Vô Tranh XA KHO KHAN
45 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 13 Xã Yên Đổ XA DB KHO KHAN
46 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 14 Xã Yên Lạc XA DB KHO KHAN
47 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 15 Xã Yên Ninh XA DB KHO KHAN
48 12 Thái Nguyên 4 Huyện Phú Lương 16 Xã Yên Trạch XA DB KHO KHAN
49 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 1 Thị trấn Đình Cả XA DB KHO KHAN
50 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 2 Xã Bình Long XA DB KHO KHAN
51 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 3 Xã Cúc Đường XA DB KHO KHAN
52 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 4 Xã Dân Tiến XA DB KHO KHAN
53 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 5 Xã La Hiên XA DB KHO KHAN
54 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 6 Xã Lâu Thượng XA KHO KHAN
55 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 7 Xã Liên Minh XA DB KHO KHAN
56 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 8 Xã Nghinh Tường XA DB KHO KHAN
57 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 9 Xã Phú Thượng XA DB KHO KHAN
58 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 10 Xã Phương Giao XA DB KHO KHAN
59 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 11 Xã Sảng Mộc XA DB KHO KHAN
60 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 12 Xã Thần Sa XA DB KHO KHAN
61 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 13 Xã Thượng Nung XA DB KHO KHAN
62 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 14 Xã Tràng Xá XA DB KHO KHAN
63 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 15 Xã Vũ Chấn XA DB KHO KHAN
64 12 Thái Nguyên 5 Huyện Võ Nhai 50 Xã Lâu Thượng (2016) XA DB KHO KHAN
65 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 2 Thị trấn Quân Chu XA KHO KHAN
66 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 3 Xã An Khánh XA KHO KHAN
67 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 4 Xã Bản Ngoại XA DB KHO KHAN
68 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 5 Xã Bình Thuận XA KHO KHAN
69 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 6 Xã Cát Nê XA DB KHO KHAN
70 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 7 Xã Cù Vân XA KHO KHAN
71 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 8 Xã Đức Lương XA DB KHO KHAN
72 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 9 Xã Hà Thượng XA KHO KHAN
73 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 10 Xã Hoàng Nông XA DB KHO KHAN
74 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 11 Thị trấn Hùng Sơn XA KHO KHAN
75 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 12 Xã Khôi Kỳ XA DB KHO KHAN
76 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 13 Xã Ký Phú XA DB KHO KHAN
77 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 14 Xã La Bằng XA KHO KHAN
78 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 15 Xã Lục Ba XA DB KHO KHAN
79 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 16 Xã Minh Tiến XA DB KHO KHAN
80 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 17 Xã Mỹ Yên XA DB KHO KHAN
81 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 18 Xã Na Mao XA DB KHO KHAN
82 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 19 Xã Phú Cường XA DB KHO KHAN
83 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 20 Xã Phú Lạc XA DB KHO KHAN
84 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 21 Xã Phú Thịnh XA DB KHO KHAN
85 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 22 Xã Phú Xuyên XA DB KHO KHAN
86 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 23 Xã Phục Linh XA DB KHO KHAN
87 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 24 Xã Phúc Lương XA DB KHO KHAN
88 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 25 Xã Quân Chu XA DB KHO KHAN
89 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 26 Xã Tân Linh XA DB KHO KHAN
90 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 27 Xã Tân Thái XA KHO KHAN
91 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 28 Xã Tiên Hội XA KHO KHAN
92 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 29 Xã Vạn Thọ XA DB KHO KHAN
93 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 30 Xã Văn Yên XA DB KHO KHAN
94 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 31 Xã Yên Lãng XA DB KHO KHAN
95 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 50 Xã Hà Thượng (2016) XA DB KHO KHAN
96 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 51 Xã La Bằng (2016) XA DB KHO KHAN
97 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 52 Xã Tiên Hội (2016) XA DB KHO KHAN
98 12 Thái Nguyên 6 Huyện Đại Từ 53 Thị trấn Hùng Sơn XA DB KHO KHAN
99 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 1 Thị trấn Chùa Hang XA KHO KHAN
100 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 2 Thị trấn Sông Cầu XA KHO KHAN
101 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 3 Thị trấn Trại Cau XA KHO KHAN
102 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 4 Xã Cây Thị XA DB KHO KHAN
103 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 5 Xã Hòa Bình XA KHO KHAN
104 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 6 Xã Hóa Thượng XA KHO KHAN
105 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 7 Xã Hóa Trung XA KHO KHAN
106 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 8 Xã Hợp Tiến XA DB KHO KHAN
107 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 9 Xã Huống Thượng XA KHO KHAN
108 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 10 Xã Khe Mo XA KHO KHAN
109 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 11 Xã Linh Sơn XA DB KHO KHAN
110 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 12 Xã Minh Lập XA KHO KHAN
111 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 13 Xã Nam Hòa XA DB KHO KHAN
112 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 14 Xã Quang Sơn XA DB KHO KHAN
113 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 15 Xã Tân Lợi XA DB KHO KHAN
114 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 16 Xã Tân Long XA DB KHO KHAN
115 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 17 Xã Văn Hán XA DB KHO KHAN
116 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 18 Xã Văn Lăng XA DB KHO KHAN
117 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 50 Xã Huống Thượng (2016) XA DB KHO KHAN
118 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 51 Xã Khe Mo (2016) XA DB KHO KHAN
119 12 Thái Nguyên 7 Huyện Đồng Hỷ 52 Xã Minh Lập (2016) XA DB KHO KHAN
120 12 Thái Nguyên 8 Huyện Phú Bình 1 Xã Bàn Đạt XA DB KHO KHAN
121 12 Thái Nguyên 8 Huyện Phú Bình 2 Xã Đồng Liên XA KHO KHAN
122 12 Thái Nguyên 8 Huyện Phú Bình 3 Xã Kha Sơn XA DB KHO KHAN
123 12 Thái Nguyên 8 Huyện Phú Bình 4 Xã Tân Đức XA KHO KHAN
124 12 Thái Nguyên 8 Huyện Phú Bình 5 Xã Tân Hòa XA DB KHO KHAN
125 12 Thái Nguyên 8 Huyện Phú Bình 6 Xã Tân Khánh XA DB KHO KHAN
126 12 Thái Nguyên 8 Huyện Phú Bình 7 Xã Tân Kim XA DB KHO KHAN
127 12 Thái Nguyên 8 Huyện Phú Bình 8 Xã Tân Thành XA DB KHO KHAN
128 12 Thái Nguyên 9 Thị xã Phổ Yên 1 Phường Bắc Sơn XA DB KHO KHAN
129 12 Thái Nguyên 9 Thị xã Phổ Yên 2 Xã Minh Đức XA DB KHO KHAN
130 12 Thái Nguyên 9 Thị xã Phổ Yên 3 Xã Phúc Tân XA DB KHO KHAN
131 12 Thái Nguyên 9 Thị xã Phổ Yên 4 Xã Phúc Thuận XA DB KHO KHAN
132 12 Thái Nguyên 9 Thị xã Phổ Yên 5 Xã Thành Công XA DB KHO KHAN
133 12 Thái Nguyên 9 Thị xã Phổ Yên 6 Xã Tiên Phong XA DB KHO KHAN
134 12 Thái Nguyên 9 Thị xã Phổ Yên 7 Xã Vạn Phái XA DB KHO KHAN


Quay lại danh sách


Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh

STT Tỉnh Số xã khó khăn Số xã đặc biệt khó khăn Chi tiết
1 Hà Nội 5 9 xem
2 Hải Phòng 14 0 xem
3 Hà Giang 25 175 xem
4 Cao Bằng 20 179 xem
5 Lai Châu 9 101 xem
6 Lào Cai 28 142 xem
7 Tuyên Quang 32 109 xem
8 Lạng Sơn 66 160 xem
9 Bắc Kạn 38 84 xem
10 Thái Nguyên 35 99 xem
11 Yên Bái 45 136 xem
12 Sơn La 38 168 xem
13 Phú Thọ 64 160 xem
14 Vĩnh Phúc 39 3 xem
15 Quảng Ninh 77 41 xem
16 Bắc Giang 118 79 xem
17 Hải Dương 11 1 xem
18 Hoà Bình 72 141 xem
19 Ninh Bình 36 32 xem
20 Thanh Hoá 39 220 xem
21 Thanh Hóa 0 3 xem
22 Thanh Hoá 39 220 xem
23 Nghệ An 82 184 xem
24 Hà Tĩnh 25 119 xem
25 Quảng Bình 9 72 xem
26 Quảng Trị 6 55 xem
27 Thừa Thiên -Huế 22 56 xem
28 Quảng Nam 21 122 xem
29 Quảng Ngãi 7 97 xem
30 Kon Tum 21 85 xem
31 Bình Định 11 58 xem
32 Gia Lai 68 157 xem
33 Phú Yên 9 54 xem
34 Đắk Lắk 83 102 xem
35 Khánh Hoà 40 17 xem
36 Lâm Đồng 78 79 xem
37 Bình Phước 75 42 xem
38 Ninh Thuận 13 26 xem
39 Tây Ninh 11 20 xem
40 Bình Thuận 53 33 xem
41 Đồng Nai 86 1 xem
42 Long An 0 21 xem
43 Đồng Tháp 0 8 xem
44 An Giang 22 23 xem
45 Bà Rịa-Vũng Tàu 21 9 xem
46 Tiền Giang 0 11 xem
47 Kiên Giang 52 43 xem
48 Cần Thơ 0 1 xem
49 Bến Tre 0 16 xem
50 Vĩnh Long 6 5 xem
51 Trà Vinh 20 58 xem
52 Sóc Trăng 30 83 xem
53 Bạc Liêu 3 33 xem
54 Cà Mau 31 38 xem
55 Điện Biên 17 117 xem
56 Đăk Nông 15 56 xem
57 Hậu Giang 22 12 xem
Tổng cộng 1809 4175 5984

Phản hồi