Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Quảng Trị


Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Quảng Trị được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.Danh sách xã khó khăn 2016 - 2020 - Quảng Trị được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.

     Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

     Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại

1.   Tiêu chí xã khu vực III:

Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):

– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;

– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tiêu chí xã khu vực II:

Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:

a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

3. Tiêu chí xã khu vực I:

Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.

Tải tài liệu : Tại đây


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Quảng Trị :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 32 Quảng Trị 3 Huyện Vĩnh Linh 1 Thị trấn Bến Quan XA KHO KHAN
2 32 Quảng Trị 3 Huyện Vĩnh Linh 2 Xã Vĩnh Giang XA DB KHO KHAN
3 32 Quảng Trị 3 Huyện Vĩnh Linh 3 Xã Vĩnh Hà XA DB KHO KHAN
4 32 Quảng Trị 3 Huyện Vĩnh Linh 4 Xã Vĩnh Khê XA DB KHO KHAN
5 32 Quảng Trị 3 Huyện Vĩnh Linh 5 Xã Vĩnh Ô XA DB KHO KHAN
6 32 Quảng Trị 3 Huyện Vĩnh Linh 6 Xã Vĩnh Thạch XA DB KHO KHAN
7 32 Quảng Trị 3 Huyện Vĩnh Linh 7 Xã Vĩnh Thái XA DB KHO KHAN
8 32 Quảng Trị 4 Huyện Gio Linh 1 Xã Gio Hải XA DB KHO KHAN
9 32 Quảng Trị 4 Huyện Gio Linh 2 Xã Gio Việt XA DB KHO KHAN
10 32 Quảng Trị 4 Huyện Gio Linh 3 Xã Hải Thái XA DB KHO KHAN
11 32 Quảng Trị 4 Huyện Gio Linh 4 Xã Linh Thượng XA DB KHO KHAN
12 32 Quảng Trị 4 Huyện Gio Linh 5 Xã Trung Giang XA DB KHO KHAN
13 32 Quảng Trị 4 Huyện Gio Linh 6 Xã Vĩnh Trường XA DB KHO KHAN
14 32 Quảng Trị 5 Huyện Cam Lộ 1 Xã Cam Chính XA KHO KHAN
15 32 Quảng Trị 5 Huyện Cam Lộ 2 Xã Cam Nghĩa XA KHO KHAN
16 32 Quảng Trị 5 Huyện Cam Lộ 3 Xã Cam Thành XA KHO KHAN
17 32 Quảng Trị 5 Huyện Cam Lộ 4 Xã Cam Tuyền XA DB KHO KHAN
18 32 Quảng Trị 6 Huyện Triệu Phong 1 Xã Triệu An XA DB KHO KHAN
19 32 Quảng Trị 6 Huyện Triệu Phong 2 Xã Triệu Lăng XA DB KHO KHAN
20 32 Quảng Trị 6 Huyện Triệu Phong 3 Xã Triệu Phước XA DB KHO KHAN
21 32 Quảng Trị 6 Huyện Triệu Phong 4 Xã Triệu Vân XA DB KHO KHAN
22 32 Quảng Trị 7 Huyện Hải Lăng 1 Xã Hải An XA DB KHO KHAN
23 32 Quảng Trị 7 Huyện Hải Lăng 2 Xã Hải Khê XA DB KHO KHAN
24 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 1 Thị trấn Khe Sanh XA DB KHO KHAN
25 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 2 Thị trấn Lao Bảo XA DB KHO KHAN
26 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 3 Xã A Dơi XA DB KHO KHAN
27 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 4 Xã A Túc XA DB KHO KHAN
28 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 5 Xã A Xing XA DB KHO KHAN
29 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 6 Xã Ba Tầng XA DB KHO KHAN
30 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 7 Xã Húc XA DB KHO KHAN
31 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 8 Xã Hướng Lập XA DB KHO KHAN
32 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 9 Xã Hướng Linh XA DB KHO KHAN
33 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 10 Xã Hướng Lộc XA DB KHO KHAN
34 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 11 Xã Hướng Phùng XA DB KHO KHAN
35 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 12 Xã Hướng Sơn XA DB KHO KHAN
36 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 13 Xã Hướng Tân XA DB KHO KHAN
37 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 14 Xã Hướng Việt XA DB KHO KHAN
38 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 15 Xã Tân Hợp XA DB KHO KHAN
39 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 16 Xã Tân Lập XA DB KHO KHAN
40 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 17 Xã Tân Liên XA KHO KHAN
41 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 18 Xã Tân Long XA DB KHO KHAN
42 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 19 Xã Tân Thành XA DB KHO KHAN
43 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 20 Xã Thanh XA DB KHO KHAN
44 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 21 Xã Thuận XA DB KHO KHAN
45 32 Quảng Trị 8 Huyện Hướng Hóa 22 Xã Xy XA DB KHO KHAN
46 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 1 Thị trấn Krông Klang XA DB KHO KHAN
47 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 2 Xã A Bung XA DB KHO KHAN
48 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 3 Xã A Ngo XA DB KHO KHAN
49 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 4 Xã A Vao XA DB KHO KHAN
50 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 5 Xã Ba Lòng XA DB KHO KHAN
51 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 6 Xã Ba Nang XA DB KHO KHAN
52 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 7 Xã Đakrông XA DB KHO KHAN
53 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 8 Xã Hải Phúc XA KHO KHAN
54 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 9 Xã Húc Nghì XA DB KHO KHAN
55 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 10 Xã Hướng Hiệp XA DB KHO KHAN
56 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 11 Xã Mò Ó XA DB KHO KHAN
57 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 12 Xã Tà Long XA DB KHO KHAN
58 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 13 Xã Tà Rụt XA DB KHO KHAN
59 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 14 Xã Triệu Nguyên XA DB KHO KHAN
60 32 Quảng Trị 9 Huyện Đakrông 50 Xã Hải Phúc (2016) XA DB KHO KHAN
61 32 Quảng Trị 10 Huyện đảo Cồn Cỏ 1 Xã Huyện đảo Cồn Cỏ XA DB KHO KHAN


Quay lại danh sách


Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh

STT Tỉnh Số xã khó khăn Số xã đặc biệt khó khăn Chi tiết
1 Hà Nội 5 9 xem
2 Hải Phòng 14 0 xem
3 Hà Giang 25 175 xem
4 Cao Bằng 20 179 xem
5 Lai Châu 9 101 xem
6 Lào Cai 28 142 xem
7 Tuyên Quang 32 109 xem
8 Lạng Sơn 66 160 xem
9 Bắc Kạn 38 84 xem
10 Thái Nguyên 35 99 xem
11 Yên Bái 45 136 xem
12 Sơn La 38 168 xem
13 Phú Thọ 64 160 xem
14 Vĩnh Phúc 39 3 xem
15 Quảng Ninh 77 41 xem
16 Bắc Giang 118 79 xem
17 Hải Dương 11 1 xem
18 Hoà Bình 72 141 xem
19 Ninh Bình 36 32 xem
20 Thanh Hoá 39 220 xem
21 Thanh Hóa 0 3 xem
22 Thanh Hoá 39 220 xem
23 Nghệ An 82 184 xem
24 Hà Tĩnh 25 119 xem
25 Quảng Bình 9 72 xem
26 Quảng Trị 6 55 xem
27 Thừa Thiên -Huế 22 56 xem
28 Quảng Nam 21 122 xem
29 Quảng Ngãi 7 97 xem
30 Kon Tum 21 85 xem
31 Bình Định 11 58 xem
32 Gia Lai 68 157 xem
33 Phú Yên 9 54 xem
34 Đắk Lắk 83 102 xem
35 Khánh Hoà 40 17 xem
36 Lâm Đồng 78 79 xem
37 Bình Phước 75 42 xem
38 Ninh Thuận 13 26 xem
39 Tây Ninh 11 20 xem
40 Bình Thuận 53 33 xem
41 Đồng Nai 86 1 xem
42 Long An 0 21 xem
43 Đồng Tháp 0 8 xem
44 An Giang 22 23 xem
45 Bà Rịa-Vũng Tàu 21 9 xem
46 Tiền Giang 0 11 xem
47 Kiên Giang 52 43 xem
48 Cần Thơ 0 1 xem
49 Bến Tre 0 16 xem
50 Vĩnh Long 6 5 xem
51 Trà Vinh 20 58 xem
52 Sóc Trăng 30 83 xem
53 Bạc Liêu 3 33 xem
54 Cà Mau 31 38 xem
55 Điện Biên 17 117 xem
56 Đăk Nông 15 56 xem
57 Hậu Giang 22 12 xem
Tổng cộng 1809 4175 5984

Phản hồi