Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Lai Châu


Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Lai Châu được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.Danh sách xã khó khăn 2016 - 2020 - Lai Châu được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.

     Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

     Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại

1.   Tiêu chí xã khu vực III:

Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):

– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;

– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tiêu chí xã khu vực II:

Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:

a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

3. Tiêu chí xã khu vực I:

Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.

Tải tài liệu : Tại đây


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Lai Châu :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 7 Lai Châu 1 Thành Phố Lai Châu 1 Phường Đoàn Kết XA DB KHO KHAN
2 7 Lai Châu 1 Thành Phố Lai Châu 2 Phường Đông Phong XA KHO KHAN
3 7 Lai Châu 1 Thành Phố Lai Châu 3 Phường Quyết Thắng XA KHO KHAN
4 7 Lai Châu 1 Thành Phố Lai Châu 4 Phường Quyết Tiến XA KHO KHAN
5 7 Lai Châu 1 Thành Phố Lai Châu 5 Phường Tân Phong XA KHO KHAN
6 7 Lai Châu 1 Thành Phố Lai Châu 6 Xã Nậm Lỏong XA DB KHO KHAN
7 7 Lai Châu 1 Thành Phố Lai Châu 7 Xã San Thàng XA KHO KHAN
8 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 1 Thị trấn Tam Đường XA DB KHO KHAN
9 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 2 Xã Bản Bo XA DB KHO KHAN
10 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 3 Xã Bản Giang XA DB KHO KHAN
11 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 4 Xã Bản Hon XA DB KHO KHAN
12 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 5 Xã Bình Lư XA DB KHO KHAN
13 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 6 Xã Giang Ma XA DB KHO KHAN
14 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 7 Xã Khun Há XA DB KHO KHAN
15 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 8 Xã Nà Tăm XA DB KHO KHAN
16 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 9 Xã Nùng Nàng XA DB KHO KHAN
17 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 10 Xã Sơn Bình XA DB KHO KHAN
18 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 11 Xã Sùng Phài XA DB KHO KHAN
19 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 12 Xã Tả Lèng XA DB KHO KHAN
20 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 13 Xã Thèn Sin XA DB KHO KHAN
21 7 Lai Châu 2 Huyện Tam Đường 14 Xã Hồ Thầu XA DB KHO KHAN
22 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 1 Thị trấn Phong Thổ XA DB KHO KHAN
23 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 2 Xã Bản Lang XA DB KHO KHAN
24 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 3 Xã Dào San XA DB KHO KHAN
25 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 4 Xã Hoang Thèn XA DB KHO KHAN
26 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 5 Xã Huổi Luông XA DB KHO KHAN
27 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 6 Xã Khổng Lào XA DB KHO KHAN
28 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 7 Xã Lản Nhì Thàng XA DB KHO KHAN
29 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 8 Xã Ma Ly Chải XA DB KHO KHAN
30 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 9 Xã Ma Ly Pho XA DB KHO KHAN
31 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 10 Xã Mồ Sì San XA DB KHO KHAN
32 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 11 Xã Mù Sang XA DB KHO KHAN
33 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 12 Xã Mường So XA DB KHO KHAN
34 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 13 Xã Nậm Xe XA DB KHO KHAN
35 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 14 Xã Pa Vây Sử XA DB KHO KHAN
36 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 15 Xã Sì Lở Lầu XA DB KHO KHAN
37 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 16 Xã Sin Súi Hồ XA DB KHO KHAN
38 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 17 Xã Tung Qua Lìn XA DB KHO KHAN
39 7 Lai Châu 3 Huyện Phong Thổ 18 Xã Vàng Ma Chải XA DB KHO KHAN
40 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 1 Thị trấn Sìn Hồ XA DB KHO KHAN
41 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 2 Xã Căn Co XA DB KHO KHAN
42 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 3 Xã Chăn Nưa XA DB KHO KHAN
43 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 4 Xã Hồng Thu XA DB KHO KHAN
44 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 5 Xã Làng Mô XA DB KHO KHAN
45 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 6 Xã Lùng Thàng XA DB KHO KHAN
46 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 7 Xã Ma Quai XA DB KHO KHAN
47 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 8 Xã Nậm Cha XA DB KHO KHAN
48 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 9 Xã Nậm Cuổi XA DB KHO KHAN
49 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 10 Xã Nậm Hăn XA DB KHO KHAN
50 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 11 Xã Nậm Mạ XA KHO KHAN
51 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 12 Xã Nậm Tăm XA DB KHO KHAN
52 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 13 Xã Noong Hẻo XA DB KHO KHAN
53 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 14 Xã Pa Khóa XA DB KHO KHAN
54 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 15 Xã Pa Tần XA DB KHO KHAN
55 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 16 Xã Phăng Sô Lin XA DB KHO KHAN
56 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 17 Xã Phìn Hồ XA DB KHO KHAN
57 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 18 Xã Pu Sam Cáp XA DB KHO KHAN
58 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 19 Xã Tả Ngảo XA DB KHO KHAN
59 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 20 Xã Tả Phìn XA DB KHO KHAN
60 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 21 Xã Tủa Sín Chải XA DB KHO KHAN
61 7 Lai Châu 4 Huyện Sìn Hồ 22 Xã Xà Dề Phìn XA DB KHO KHAN
62 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 1 Thị trấn Mường Tè XA KHO KHAN
63 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 2 Xã Bum Nưa XA DB KHO KHAN
64 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 3 Xã Bum Tở XA DB KHO KHAN
65 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 4 Xã Ka Lăng XA DB KHO KHAN
66 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 5 Xã Mù Cả XA DB KHO KHAN
67 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 6 Xã Mường Tè XA DB KHO KHAN
68 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 7 Xã Nậm Khao XA DB KHO KHAN
69 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 8 Xã Pa Ủ XA DB KHO KHAN
70 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 9 Xã Pa Vệ Sủ XA DB KHO KHAN
71 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 10 Xã Tá Bạ XA DB KHO KHAN
72 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 11 Xã Tà Tổng XA DB KHO KHAN
73 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 12 Xã Thu Lũm XA DB KHO KHAN
74 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 13 Xã Vàng San XA DB KHO KHAN
75 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 14 Xã Kan Hồ XA DB KHO KHAN
76 7 Lai Châu 5 Huyện Mường Tè 50 Thị trấn Mường Tè (2016) XA DB KHO KHAN
77 7 Lai Châu 6 Huyện Than Uyên 1 Thị trấn Than Uyên XA KHO KHAN
78 7 Lai Châu 6 Huyện Than Uyên 2 Xã Hua Nà XA DB KHO KHAN
79 7 Lai Châu 6 Huyện Than Uyên 3 Xã Khoen On XA DB KHO KHAN
80 7 Lai Châu 6 Huyện Than Uyên 4 Xã Mường Cang XA DB KHO KHAN
81 7 Lai Châu 6 Huyện Than Uyên 5 Xã Mường Kim XA DB KHO KHAN
82 7 Lai Châu 6 Huyện Than Uyên 6 Xã Mường Mít XA DB KHO KHAN
83 7 Lai Châu 6 Huyện Than Uyên 7 Xã Mường Than XA DB KHO KHAN
84 7 Lai Châu 6 Huyện Than Uyên 8 Xã Pha Mu XA DB KHO KHAN
85 7 Lai Châu 6 Huyện Than Uyên 9 Xã Phúc Than XA DB KHO KHAN
86 7 Lai Châu 6 Huyện Than Uyên 10 Xã Ta Gia XA DB KHO KHAN
87 7 Lai Châu 6 Huyện Than Uyên 11 Xã Tà Hừa XA DB KHO KHAN
88 7 Lai Châu 6 Huyện Than Uyên 12 Xã Tà Mung XA DB KHO KHAN
89 7 Lai Châu 7 Huyện Tân Uyên 1 Thị trấn Tân Uyên XA DB KHO KHAN
90 7 Lai Châu 7 Huyện Tân Uyên 2 Xã Hố Mít XA DB KHO KHAN
91 7 Lai Châu 7 Huyện Tân Uyên 3 Xã Mường Khoa XA DB KHO KHAN
92 7 Lai Châu 7 Huyện Tân Uyên 4 Xã Nậm Cần XA DB KHO KHAN
93 7 Lai Châu 7 Huyện Tân Uyên 5 Xã Nậm Sỏ XA DB KHO KHAN
94 7 Lai Châu 7 Huyện Tân Uyên 6 Xã Pắc Ta XA DB KHO KHAN
95 7 Lai Châu 7 Huyện Tân Uyên 7 Xã Phúc Khoa XA DB KHO KHAN
96 7 Lai Châu 7 Huyện Tân Uyên 8 Xã Tà Mít XA DB KHO KHAN
97 7 Lai Châu 7 Huyện Tân Uyên 9 Xã Thân Thuộc XA DB KHO KHAN
98 7 Lai Châu 7 Huyện Tân Uyên 10 Xã Trung Đồng XA DB KHO KHAN
99 7 Lai Châu 8 Huyện Nậm Nhùn 1 Thị trấn Nậm Nhùn XA KHO KHAN
100 7 Lai Châu 8 Huyện Nậm Nhùn 2 Xã Hua Bum XA DB KHO KHAN
101 7 Lai Châu 8 Huyện Nậm Nhùn 3 Xã Lê Lợi XA DB KHO KHAN
102 7 Lai Châu 8 Huyện Nậm Nhùn 4 Xã Mường Mô XA DB KHO KHAN
103 7 Lai Châu 8 Huyện Nậm Nhùn 5 Xã Nậm Ban XA DB KHO KHAN
104 7 Lai Châu 8 Huyện Nậm Nhùn 6 Xã Nậm Chà XA DB KHO KHAN
105 7 Lai Châu 8 Huyện Nậm Nhùn 7 Xã Nậm Hàng XA DB KHO KHAN
106 7 Lai Châu 8 Huyện Nậm Nhùn 8 Xã Nậm Manh XA DB KHO KHAN
107 7 Lai Châu 8 Huyện Nậm Nhùn 9 Xã Nậm Pì XA DB KHO KHAN
108 7 Lai Châu 8 Huyện Nậm Nhùn 10 Xã Pú Đao XA DB KHO KHAN
109 7 Lai Châu 8 Huyện Nậm Nhùn 11 Xã Trung Chải XA DB KHO KHAN
110 7 Lai Châu 8 Huyện Nậm Nhùn 50 Thị trấn Nậm Nhùn (2016) XA DB KHO KHAN


Quay lại danh sách


Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh

STT Tỉnh Số xã khó khăn Số xã đặc biệt khó khăn Chi tiết
1 Hà Nội 5 9 xem
2 Hải Phòng 14 0 xem
3 Hà Giang 25 175 xem
4 Cao Bằng 20 179 xem
5 Lai Châu 9 101 xem
6 Lào Cai 28 142 xem
7 Tuyên Quang 32 109 xem
8 Lạng Sơn 66 160 xem
9 Bắc Kạn 38 84 xem
10 Thái Nguyên 35 99 xem
11 Yên Bái 45 136 xem
12 Sơn La 38 168 xem
13 Phú Thọ 64 160 xem
14 Vĩnh Phúc 39 3 xem
15 Quảng Ninh 77 41 xem
16 Bắc Giang 118 79 xem
17 Hải Dương 11 1 xem
18 Hoà Bình 72 141 xem
19 Ninh Bình 36 32 xem
20 Thanh Hoá 39 220 xem
21 Thanh Hóa 0 3 xem
22 Thanh Hoá 39 220 xem
23 Nghệ An 82 184 xem
24 Hà Tĩnh 25 119 xem
25 Quảng Bình 9 72 xem
26 Quảng Trị 6 55 xem
27 Thừa Thiên -Huế 22 56 xem
28 Quảng Nam 21 122 xem
29 Quảng Ngãi 7 97 xem
30 Kon Tum 21 85 xem
31 Bình Định 11 58 xem
32 Gia Lai 68 157 xem
33 Phú Yên 9 54 xem
34 Đắk Lắk 83 102 xem
35 Khánh Hoà 40 17 xem
36 Lâm Đồng 78 79 xem
37 Bình Phước 75 42 xem
38 Ninh Thuận 13 26 xem
39 Tây Ninh 11 20 xem
40 Bình Thuận 53 33 xem
41 Đồng Nai 86 1 xem
42 Long An 0 21 xem
43 Đồng Tháp 0 8 xem
44 An Giang 22 23 xem
45 Bà Rịa-Vũng Tàu 21 9 xem
46 Tiền Giang 0 11 xem
47 Kiên Giang 52 43 xem
48 Cần Thơ 0 1 xem
49 Bến Tre 0 16 xem
50 Vĩnh Long 6 5 xem
51 Trà Vinh 20 58 xem
52 Sóc Trăng 30 83 xem
53 Bạc Liêu 3 33 xem
54 Cà Mau 31 38 xem
55 Điện Biên 17 117 xem
56 Đăk Nông 15 56 xem
57 Hậu Giang 22 12 xem
Tổng cộng 1809 4175 5984

Phản hồi