Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Hà Tĩnh


Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Hà Tĩnh được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.Danh sách xã khó khăn 2016 - 2020 - Hà Tĩnh được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.

     Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

     Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại

1.   Tiêu chí xã khu vực III:

Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):

– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;

– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tiêu chí xã khu vực II:

Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:

a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

3. Tiêu chí xã khu vực I:

Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.

Tải tài liệu : Tại đây


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Hà Tĩnh :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 1 Thị trấn Phố Châu XA KHO KHAN
2 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 2 Thị trấn Tây Sơn XA KHO KHAN
3 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 3 Xã Sơn An XA DB KHO KHAN
4 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 4 Xã Sơn Bằng XA KHO KHAN
5 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 5 Xã Sơn Bình XA DB KHO KHAN
6 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 6 Xã Sơn Châu XA KHO KHAN
7 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 7 Xã Sơn Diệm XA DB KHO KHAN
8 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 8 Xã Sơn Giang XA DB KHO KHAN
9 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 9 Xã Sơn Hà XA DB KHO KHAN
10 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 10 Xã Sơn Hàm XA DB KHO KHAN
11 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 11 Xã Sơn Hòa XA DB KHO KHAN
12 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 12 Xã Sơn Hồng XA DB KHO KHAN
13 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 13 Xã Sơn Kim 1 XA KHO KHAN
14 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 14 Xã Sơn Kim 2 XA DB KHO KHAN
15 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 15 Xã Sơn Lâm XA DB KHO KHAN
16 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 16 Xã Sơn Lễ XA DB KHO KHAN
17 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 17 Xã Sơn Lĩnh XA DB KHO KHAN
18 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 18 Xã Sơn Long XA DB KHO KHAN
19 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 19 Xã Sơn Mai XA DB KHO KHAN
20 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 20 Xã Sơn Mỹ XA DB KHO KHAN
21 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 21 Xã Sơn Ninh XA DB KHO KHAN
22 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 22 Xã Sơn Phú XA DB KHO KHAN
23 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 23 Xã Sơn Phúc XA DB KHO KHAN
24 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 24 Xã Sơn Quang XA DB KHO KHAN
25 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 25 Xã Sơn Tân XA DB KHO KHAN
26 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 26 Xã Sơn Tây XA KHO KHAN
27 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 27 Xã Sơn Thịnh XA DB KHO KHAN
28 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 28 Xã Sơn Thủy XA DB KHO KHAN
29 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 29 Xã Sơn Tiến XA DB KHO KHAN
30 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 30 Xã Sơn Trà XA DB KHO KHAN
31 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 31 Xã Sơn Trung XA DB KHO KHAN
32 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 32 Xã Sơn Trường XA DB KHO KHAN
33 30 Hà Tĩnh 3 Huyện Hương Sơn 50 Xã Sơn Kim 1 (2016) XA DB KHO KHAN
34 30 Hà Tĩnh 4 Huyện Đức Thọ 1 Xã Đức Đồng XA DB KHO KHAN
35 30 Hà Tĩnh 4 Huyện Đức Thọ 2 Xã Đức Lạng XA DB KHO KHAN
36 30 Hà Tĩnh 4 Huyện Đức Thọ 3 Xã Đức Lập XA DB KHO KHAN
37 30 Hà Tĩnh 4 Huyện Đức Thọ 4 Xã Tân Hương XA DB KHO KHAN
38 30 Hà Tĩnh 5 Huyện Nghi Xuân 1 Xã Cổ Đạm XA DB KHO KHAN
39 30 Hà Tĩnh 5 Huyện Nghi Xuân 2 Xã Cương Gián XA DB KHO KHAN
40 30 Hà Tĩnh 5 Huyện Nghi Xuân 3 Xã Xuân Đan XA DB KHO KHAN
41 30 Hà Tĩnh 5 Huyện Nghi Xuân 4 Xã Xuân Hải XA DB KHO KHAN
42 30 Hà Tĩnh 5 Huyện Nghi Xuân 5 Xã Xuân Hội XA DB KHO KHAN
43 30 Hà Tĩnh 5 Huyện Nghi Xuân 6 Xã Xuân Liên XA DB KHO KHAN
44 30 Hà Tĩnh 5 Huyện Nghi Xuân 7 Xã Xuân Phổ XA DB KHO KHAN
45 30 Hà Tĩnh 5 Huyện Nghi Xuân 8 Xã Xuân Trường XA DB KHO KHAN
46 30 Hà Tĩnh 5 Huyện Nghi Xuân 9 Xã Xuân Yên XA DB KHO KHAN
47 30 Hà Tĩnh 6 Huyện Can Lộc 1 Xã Gia Hanh XA DB KHO KHAN
48 30 Hà Tĩnh 6 Huyện Can Lộc 2 Xã Mỹ Lộc XA DB KHO KHAN
49 30 Hà Tĩnh 6 Huyện Can Lộc 3 Xã Phú Lộc XA DB KHO KHAN
50 30 Hà Tĩnh 6 Huyện Can Lộc 4 Xã Sơn Lộc XA DB KHO KHAN
51 30 Hà Tĩnh 6 Huyện Can Lộc 5 Xã Thuần Thiện XA DB KHO KHAN
52 30 Hà Tĩnh 6 Huyện Can Lộc 6 Xã Thượng Lộc XA DB KHO KHAN
53 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 1 Thị trấn Hương Khê XA KHO KHAN
54 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 2 Xã Gia Phố XA KHO KHAN
55 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 3 Xã Hà Linh XA DB KHO KHAN
56 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 4 Xã Hòa Hải XA DB KHO KHAN
57 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 5 Xã Hương Bình XA DB KHO KHAN
58 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 6 Xã Hương Đô XA DB KHO KHAN
59 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 7 Xã Hương Giang XA DB KHO KHAN
60 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 8 Xã Hương Lâm XA DB KHO KHAN
61 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 9 Xã Hương Liên XA DB KHO KHAN
62 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 10 Xã Hương Long XA DB KHO KHAN
63 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 11 Xã Hương Thủy XA DB KHO KHAN
64 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 12 Xã Hương Trà XA KHO KHAN
65 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 13 Xã Hương Trạch XA DB KHO KHAN
66 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 14 Xã Hương Vĩnh XA DB KHO KHAN
67 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 15 Xã Hương Xuân XA DB KHO KHAN
68 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 16 Xã Lộc Yên XA DB KHO KHAN
69 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 17 Xã Phú Gia XA DB KHO KHAN
70 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 18 Xã Phú Phong XA KHO KHAN
71 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 19 Xã Phúc Đồng XA DB KHO KHAN
72 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 20 Xã Phúc Trạch XA KHO KHAN
73 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 21 Xã Phương Điền XA DB KHO KHAN
74 30 Hà Tĩnh 7 Huyện Hương Khê 22 Xã Phương Mỹ XA DB KHO KHAN
75 30 Hà Tĩnh 8 Huyện Thạch Hà 1 Xã Bắc Sơn XA DB KHO KHAN
76 30 Hà Tĩnh 8 Huyện Thạch Hà 2 Xã Nam Hương XA DB KHO KHAN
77 30 Hà Tĩnh 8 Huyện Thạch Hà 3 Xã Ngọc Sơn XA DB KHO KHAN
78 30 Hà Tĩnh 8 Huyện Thạch Hà 4 Xã Thạch Bàn XA DB KHO KHAN
79 30 Hà Tĩnh 8 Huyện Thạch Hà 5 Xã Thạch Điền XA DB KHO KHAN
80 30 Hà Tĩnh 8 Huyện Thạch Hà 6 Xã Thạch Đỉnh XA DB KHO KHAN
81 30 Hà Tĩnh 8 Huyện Thạch Hà 7 Xã Thạch Hải XA DB KHO KHAN
82 30 Hà Tĩnh 8 Huyện Thạch Hà 8 Xã Thạch Hội XA DB KHO KHAN
83 30 Hà Tĩnh 8 Huyện Thạch Hà 9 Xã Thạch Lạc XA DB KHO KHAN
84 30 Hà Tĩnh 8 Huyện Thạch Hà 10 Xã Thạch Trị* XA DB KHO KHAN
85 30 Hà Tĩnh 8 Huyện Thạch Hà 11 Xã Thạch Văn* XA DB KHO KHAN
86 30 Hà Tĩnh 8 Huyện Thạch Hà 12 Xã Thạch Xuân XA DB KHO KHAN
87 30 Hà Tĩnh 9 Huyện Cẩm Xuyên 1 Xã Cẩm Dương XA DB KHO KHAN
88 30 Hà Tĩnh 9 Huyện Cẩm Xuyên 2 Xã Cẩm Hòa XA DB KHO KHAN
89 30 Hà Tĩnh 9 Huyện Cẩm Xuyên 3 Xã Cẩm Lĩnh XA DB KHO KHAN
90 30 Hà Tĩnh 9 Huyện Cẩm Xuyên 4 Xã Cẩm Minh XA DB KHO KHAN
91 30 Hà Tĩnh 9 Huyện Cẩm Xuyên 5 Xã Cẩm Mỹ XA KHO KHAN
92 30 Hà Tĩnh 9 Huyện Cẩm Xuyên 6 Xã Cẩm Nhượng XA DB KHO KHAN
93 30 Hà Tĩnh 9 Huyện Cẩm Xuyên 7 Xã Cẩm Quan XA KHO KHAN
94 30 Hà Tĩnh 9 Huyện Cẩm Xuyên 8 Xã Cẩm Sơn XA DB KHO KHAN
95 30 Hà Tĩnh 9 Huyện Cẩm Xuyên 9 Xã Cẩm Thịnh XA DB KHO KHAN
96 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 1 Xã Kỳ Bắc XA KHO KHAN
97 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 2 Xã Kỳ Đồng XA KHO KHAN
98 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 3 Xã Kỳ Giang XA KHO KHAN
99 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 4 Xã Kỳ Hợp XA DB KHO KHAN
100 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 5 Xã Kỳ Khang XA DB KHO KHAN
101 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 6 Xã Kỳ Lạc XA DB KHO KHAN
102 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 7 Xã Kỳ Lâm XA DB KHO KHAN
103 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 8 Xã Kỳ Phong XA DB KHO KHAN
104 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 9 Xã Kỳ Phú XA DB KHO KHAN
105 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 10 Xã Kỳ Sơn XA DB KHO KHAN
106 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 11 Xã Kỳ Tân XA KHO KHAN
107 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 12 Xã Kỳ Tây XA DB KHO KHAN
108 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 13 Xã Kỳ Thượng XA DB KHO KHAN
109 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 14 Xã Kỳ Tiến XA KHO KHAN
110 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 15 Xã Kỳ Trung XA KHO KHAN
111 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 16 Xã Kỳ Văn XA KHO KHAN
112 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 17 Xã Kỳ Xuân XA DB KHO KHAN
113 30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 50 Xã Kỳ Trung (2016) XA DB KHO KHAN
114 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 1 Thị Trấn Vũ Quang XA DB KHO KHAN
115 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 2 Xã Ân Phú XA DB KHO KHAN
116 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 3 Xã Đức Bồng XA DB KHO KHAN
117 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 4 Xã Đức Giang XA DB KHO KHAN
118 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 5 Xã Đức Hương XA DB KHO KHAN
119 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 6 Xã Đức Liên XA DB KHO KHAN
120 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 7 Xã Đức Lĩnh XA DB KHO KHAN
121 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 8 Xã Hương Điền XA DB KHO KHAN
122 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 9 Xã Hương Minh XA KHO KHAN
123 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 10 Xã Hương Quang XA DB KHO KHAN
124 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 11 Xã Hương Thọ XA DB KHO KHAN
125 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 12 Xã Sơn Thọ XA DB KHO KHAN
126 30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 50 Xã Hương Minh (2016) XA DB KHO KHAN
127 30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 1 Xã Hồng Lộc XA DB KHO KHAN
128 30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 2 Xã Mai Phụ XA DB KHO KHAN
129 30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 3 Xã Tân Lộc XA DB KHO KHAN
130 30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 4 Xã Thạch Bằng XA DB KHO KHAN
131 30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 5 Xã Thạch Kim XA DB KHO KHAN
132 30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 6 Xã Thịnh Lộc XA DB KHO KHAN
133 30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 1 Xã Kỳ Hà XA DB KHO KHAN
134 30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 2 Xã Kỳ Hoa XA DB KHO KHAN
135 30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 3 Xã Kỳ Hưng XA KHO KHAN
136 30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 4 Xã Kỳ Lợi XA DB KHO KHAN
137 30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 5 Xã Kỳ Nam XA DB KHO KHAN
138 30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 6 Xã Kỳ Ninh XA DB KHO KHAN
139 30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 7 Phường Kỳ Phương XA DB KHO KHAN
140 30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 8 Phường Kỳ Thịnh XA KHO KHAN
141 30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 9 Phường Kỳ Trinh XA KHO KHAN
142 30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 10 Phường Kỳ Liên XA KHO KHAN
143 30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 50 Phường Kỳ Thịnh (2016) XA DB KHO KHAN
144 30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 51 Phường Kỳ Trinh (2016) XA DB KHO KHAN


Quay lại danh sách


Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh

STT Tỉnh Số xã khó khăn Số xã đặc biệt khó khăn Chi tiết
1 Hà Nội 5 9 xem
2 Hải Phòng 14 0 xem
3 Hà Giang 25 175 xem
4 Cao Bằng 20 179 xem
5 Lai Châu 9 101 xem
6 Lào Cai 28 142 xem
7 Tuyên Quang 32 109 xem
8 Lạng Sơn 66 160 xem
9 Bắc Kạn 38 84 xem
10 Thái Nguyên 35 99 xem
11 Yên Bái 45 136 xem
12 Sơn La 38 168 xem
13 Phú Thọ 64 160 xem
14 Vĩnh Phúc 39 3 xem
15 Quảng Ninh 77 41 xem
16 Bắc Giang 118 79 xem
17 Hải Dương 11 1 xem
18 Hoà Bình 72 141 xem
19 Ninh Bình 36 32 xem
20 Thanh Hoá 39 220 xem
21 Thanh Hóa 0 3 xem
22 Thanh Hoá 39 220 xem
23 Nghệ An 82 184 xem
24 Hà Tĩnh 25 119 xem
25 Quảng Bình 9 72 xem
26 Quảng Trị 6 55 xem
27 Thừa Thiên -Huế 22 56 xem
28 Quảng Nam 21 122 xem
29 Quảng Ngãi 7 97 xem
30 Kon Tum 21 85 xem
31 Bình Định 11 58 xem
32 Gia Lai 68 157 xem
33 Phú Yên 9 54 xem
34 Đắk Lắk 83 102 xem
35 Khánh Hoà 40 17 xem
36 Lâm Đồng 78 79 xem
37 Bình Phước 75 42 xem
38 Ninh Thuận 13 26 xem
39 Tây Ninh 11 20 xem
40 Bình Thuận 53 33 xem
41 Đồng Nai 86 1 xem
42 Long An 0 21 xem
43 Đồng Tháp 0 8 xem
44 An Giang 22 23 xem
45 Bà Rịa-Vũng Tàu 21 9 xem
46 Tiền Giang 0 11 xem
47 Kiên Giang 52 43 xem
48 Cần Thơ 0 1 xem
49 Bến Tre 0 16 xem
50 Vĩnh Long 6 5 xem
51 Trà Vinh 20 58 xem
52 Sóc Trăng 30 83 xem
53 Bạc Liêu 3 33 xem
54 Cà Mau 31 38 xem
55 Điện Biên 17 117 xem
56 Đăk Nông 15 56 xem
57 Hậu Giang 22 12 xem
Tổng cộng 1809 4175 5984

Phản hồi