Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Cao Bằng


Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Cao Bằng được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.Danh sách xã khó khăn 2016 - 2020 - Cao Bằng được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.

     Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

     Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại

1.   Tiêu chí xã khu vực III:

Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:

a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):

– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;

– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tiêu chí xã khu vực II:

Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:

a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;

b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;

c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

3. Tiêu chí xã khu vực I:

Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.

Tải tài liệu : Tại đây


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Cao Bằng :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 6 Cao Bằng 1 Thành phố Cao Bằng 1 Phường Đề Thám XA KHO KHAN
2 6 Cao Bằng 1 Thành phố Cao Bằng 2 Phường Duyệt Trung XA KHO KHAN
3 6 Cao Bằng 1 Thành phố Cao Bằng 3 Phường Hòa Chung XA KHO KHAN
4 6 Cao Bằng 1 Thành phố Cao Bằng 4 Phường Hợp Giang XA KHO KHAN
5 6 Cao Bằng 1 Thành phố Cao Bằng 5 Phường Ngọc Xuân XA KHO KHAN
6 6 Cao Bằng 1 Thành phố Cao Bằng 6 Phường Sông Bằng XA KHO KHAN
7 6 Cao Bằng 1 Thành phố Cao Bằng 7 Phường Sông Hiến XA KHO KHAN
8 6 Cao Bằng 1 Thành phố Cao Bằng 8 Phường Tân Giang XA KHO KHAN
9 6 Cao Bằng 1 Thành phố Cao Bằng 9 Xã Chu Trinh XA KHO KHAN
10 6 Cao Bằng 1 Thành phố Cao Bằng 10 Xã Hưng Đạo XA KHO KHAN
11 6 Cao Bằng 1 Thành phố Cao Bằng 11 Xã Vĩnh Quang XA KHO KHAN
12 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 1 Thị trấn Bảo Lạc XA DB KHO KHAN
13 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 2 Xã Bảo Toàn XA DB KHO KHAN
14 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 3 Xã Cô Ba XA DB KHO KHAN
15 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 4 Xã Cốc Pàng XA DB KHO KHAN
16 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 5 Xã Đình Phùng XA DB KHO KHAN
17 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 6 Xã Hồng An XA DB KHO KHAN
18 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 7 Xã Hồng Trị XA DB KHO KHAN
19 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 8 Xã Huy giáp XA DB KHO KHAN
20 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 9 Xã Hưng Đạo XA DB KHO KHAN
21 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 10 Xã Hưng Thịnh XA DB KHO KHAN
22 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 11 Xã Khánh Xuân XA DB KHO KHAN
23 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 12 Xã Kim Cúc XA DB KHO KHAN
24 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 13 Xã Phan Thanh XA DB KHO KHAN
25 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 14 Xã Sơn Lập XA DB KHO KHAN
26 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 15 Xã Sơn Lộ XA DB KHO KHAN
27 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 16 Xã Thượng Hà XA DB KHO KHAN
28 6 Cao Bằng 2 Huyện Bảo Lạc 17 Xã Xuân Trường XA DB KHO KHAN
29 6 Cao Bằng 3 Huyện Thông Nông 1 Thị trấn Thông Nông XA DB KHO KHAN
30 6 Cao Bằng 3 Huyện Thông Nông 2 Xã Bình Lãng XA DB KHO KHAN
31 6 Cao Bằng 3 Huyện Thông Nông 3 Xã Cần Nông XA DB KHO KHAN
32 6 Cao Bằng 3 Huyện Thông Nông 4 Xã Cần Yên XA DB KHO KHAN
33 6 Cao Bằng 3 Huyện Thông Nông 5 Xã Đa Thông XA DB KHO KHAN
34 6 Cao Bằng 3 Huyện Thông Nông 6 Xã Lương Can XA DB KHO KHAN
35 6 Cao Bằng 3 Huyện Thông Nông 7 Xã Lương Thông XA DB KHO KHAN
36 6 Cao Bằng 3 Huyện Thông Nông 8 Xã Ngọc Động XA DB KHO KHAN
37 6 Cao Bằng 3 Huyện Thông Nông 9 Xã Thanh Long XA DB KHO KHAN
38 6 Cao Bằng 3 Huyện Thông Nông 10 Xã Vị Quang XA DB KHO KHAN
39 6 Cao Bằng 3 Huyện Thông Nông 11 Xã Yên Sơn XA DB KHO KHAN
40 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 1 Thị trấn Xuân Hòa XA DB KHO KHAN
41 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 2 Xã Cải Viên XA DB KHO KHAN
42 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 3 Xã Đào Ngạn XA KHO KHAN
43 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 4 Xã Hạ Thôn XA DB KHO KHAN
44 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 5 Xã Hồng Sỹ XA DB KHO KHAN
45 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 6 Xã Kéo Yên XA DB KHO KHAN
46 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 7 Xã Lũng Nặm XA DB KHO KHAN
47 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 8 Xã Mã Ba XA DB KHO KHAN
48 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 9 Xã Nà Sác XA DB KHO KHAN
49 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 10 Xã Nội Thôn XA DB KHO KHAN
50 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 11 Xã Phù Ngọc XA DB KHO KHAN
51 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 12 Xã Quý Quân XA DB KHO KHAN
52 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 13 Xã Sóc Hà XA DB KHO KHAN
53 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 14 Xã Sỹ Hai XA DB KHO KHAN
54 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 15 Xã Thượng Thôn XA DB KHO KHAN
55 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 16 Xã Tổng Cọt XA DB KHO KHAN
56 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 17 Xã Trường Hà XA DB KHO KHAN
57 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 18 Xã Vân An XA DB KHO KHAN
58 6 Cao Bằng 4 Huyện Hà Quảng 19 Xã Vần Dính XA DB KHO KHAN
59 6 Cao Bằng 5 Huyện Trà Lĩnh 1 Thị trấn Hùng Quốc XA DB KHO KHAN
60 6 Cao Bằng 5 Huyện Trà Lĩnh 2 Xã Cao Chương XA DB KHO KHAN
61 6 Cao Bằng 5 Huyện Trà Lĩnh 3 Xã Cô Mười XA DB KHO KHAN
62 6 Cao Bằng 5 Huyện Trà Lĩnh 4 Xã Lưu Ngọc XA DB KHO KHAN
63 6 Cao Bằng 5 Huyện Trà Lĩnh 5 Xã Quang Hán XA DB KHO KHAN
64 6 Cao Bằng 5 Huyện Trà Lĩnh 6 Xã Quang Trung XA DB KHO KHAN
65 6 Cao Bằng 5 Huyện Trà Lĩnh 7 Xã Quang Vinh XA DB KHO KHAN
66 6 Cao Bằng 5 Huyện Trà Lĩnh 8 Xã Quốc Toản XA DB KHO KHAN
67 6 Cao Bằng 5 Huyện Trà Lĩnh 9 Xã Tri Phương XA DB KHO KHAN
68 6 Cao Bằng 5 Huyện Trà Lĩnh 10 Xã Xuân Nội XA DB KHO KHAN
69 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 1 Thị trấn Trùng Khánh XA KHO KHAN
70 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 2 Xã Cảnh Tiên XA DB KHO KHAN
71 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 3 Xã Cao Thăng XA DB KHO KHAN
72 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 4 Xã Chí Viễn XA DB KHO KHAN
73 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 5 Xã Đàm Thủy XA DB KHO KHAN
74 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 6 Xã Đình Minh XA DB KHO KHAN
75 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 7 Xã Đình Phong XA DB KHO KHAN
76 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 8 Xã Đoài Côn XA DB KHO KHAN
77 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 9 Xã Đức Hồng XA DB KHO KHAN
78 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 10 Xã Khâm Thành XA DB KHO KHAN
79 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 11 Xã Lăng Hiếu XA DB KHO KHAN
80 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 12 Xã Lăng Yên XA DB KHO KHAN
81 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 13 Xã Ngọc Chung XA DB KHO KHAN
82 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 14 Xã Ngọc Côn XA DB KHO KHAN
83 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 15 Xã Ngọc Khê XA DB KHO KHAN
84 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 16 Xã Phong Châu XA DB KHO KHAN
85 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 17 Xã Phong Nặm XA DB KHO KHAN
86 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 18 Xã Thân Giáp XA DB KHO KHAN
87 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 19 Xã Thông Huề XA DB KHO KHAN
88 6 Cao Bằng 6 Huyện Trùng Khánh 20 Xã Trung Phúc XA DB KHO KHAN
89 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 1 Thị trấn Nguyên Bình XA DB KHO KHAN
90 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 2 Thị trấn Tĩnh Túc XA DB KHO KHAN
91 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 3 Xã Bắc Hợp XA DB KHO KHAN
92 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 4 Xã Ca Thành XA DB KHO KHAN
93 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 5 Xã Hoa Thám XA DB KHO KHAN
94 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 6 Xã Hưng Đạo XA DB KHO KHAN
95 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 7 Xã Lang Môn XA DB KHO KHAN
96 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 8 Xã Mai Long XA DB KHO KHAN
97 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 9 Xã Minh Tâm XA KHO KHAN
98 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 10 Xã Minh Thanh XA DB KHO KHAN
99 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 11 Xã Phan Thanh XA DB KHO KHAN
100 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 12 Xã Quang Thành XA DB KHO KHAN
101 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 13 Xã Tam Kim XA DB KHO KHAN
102 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 14 Xã Thái Học XA DB KHO KHAN
103 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 15 Xã Thành Công XA DB KHO KHAN
104 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 16 Xã Thể Dục XA DB KHO KHAN
105 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 17 Xã Thịnh Vượng XA DB KHO KHAN
106 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 18 Xã Triệu Nguyên XA DB KHO KHAN
107 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 19 Xã Vũ Nông XA DB KHO KHAN
108 6 Cao Bằng 7 Huyện Nguyên Bình 20 Xã Yên Lạc XA DB KHO KHAN
109 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 1 Thị trấn Nước Hai XA KHO KHAN
110 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 2 Xã Bạch Đằng XA DB KHO KHAN
111 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 3 Xã Bế Triều XA KHO KHAN
112 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 4 Xã Bình Dương XA DB KHO KHAN
113 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 5 Xã Bình Long XA KHO KHAN
114 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 6 Xã Công Trừng XA DB KHO KHAN
115 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 7 Xã Đại Tiến XA DB KHO KHAN
116 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 8 Xã Dân Chủ XA DB KHO KHAN
117 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 9 Xã Đức Long XA DB KHO KHAN
118 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 10 Xã Đức Xuân XA DB KHO KHAN
119 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 11 Xã Hà Trì XA DB KHO KHAN
120 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 12 Xã Hoàng Tung XA KHO KHAN
121 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 13 Xã Hồng Nam XA DB KHO KHAN
122 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 14 Xã Hồng Việt XA DB KHO KHAN
123 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 15 Xã Lê Chung XA DB KHO KHAN
124 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 16 Xã Nam Tuấn XA DB KHO KHAN
125 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 17 Xã Ngũ Lão XA DB KHO KHAN
126 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 18 Xã Nguyễn Huệ XA DB KHO KHAN
127 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 19 Xã Quang Trung XA DB KHO KHAN
128 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 20 Xã Trưng Vương XA DB KHO KHAN
129 6 Cao Bằng 8 Huyện Hòa An 21 Xã Trương Lương XA DB KHO KHAN
130 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 1 Thị trấn Quảng Uyên XA KHO KHAN
131 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 2 Xã Bình Lăng XA DB KHO KHAN
132 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 3 Xã Cai Bộ XA DB KHO KHAN
133 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 4 Xã Chí Thảo XA DB KHO KHAN
134 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 5 Xã Đoài Khôn XA DB KHO KHAN
135 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 6 Xã Độc Lập XA DB KHO KHAN
136 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 7 Xã Hạnh Phúc XA DB KHO KHAN
137 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 8 Xã Hoàng Hải XA DB KHO KHAN
138 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 9 Xã Hồng Định XA DB KHO KHAN
139 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 10 Xã Hồng Quang XA DB KHO KHAN
140 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 11 Xã Ngọc Động XA DB KHO KHAN
141 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 12 Xã Phi Hải XA DB KHO KHAN
142 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 13 Xã Phúc Sen XA KHO KHAN
143 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 14 Xã Quảng Hưng XA DB KHO KHAN
144 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 15 Xã Quốc Dân XA DB KHO KHAN
145 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 16 Xã Quốc Phong XA DB KHO KHAN
146 6 Cao Bằng 9 Huyện Quảng Uyên 17 Xã Tự Do XA DB KHO KHAN
147 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 1 Thị trấn Đông Khê XA DB KHO KHAN
148 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 2 Xã Canh Tân XA DB KHO KHAN
149 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 3 Xã Danh Sỹ XA DB KHO KHAN
150 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 4 Xã Đức Long XA DB KHO KHAN
151 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 5 Xã Đức Thông XA DB KHO KHAN
152 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 6 Xã Đức Xuân XA DB KHO KHAN
153 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 7 Xã Kim Đồng XA DB KHO KHAN
154 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 8 Xã Lê Lai XA DB KHO KHAN
155 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 9 Xã Lê Lợi XA DB KHO KHAN
156 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 10 Xã Minh Khai XA DB KHO KHAN
157 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 11 Xã Quang Trọng XA DB KHO KHAN
158 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 12 Xã Thái Cường XA DB KHO KHAN
159 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 13 Xã Thị Ngân XA DB KHO KHAN
160 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 14 Xã Thụy Hùng XA DB KHO KHAN
161 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 15 Xã Trọng Con XA DB KHO KHAN
162 6 Cao Bằng 10 Huyện Thạch An 16 Xã Vân Trình XA DB KHO KHAN
163 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 1 Thị trấn Thanh Nhật XA DB KHO KHAN
164 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 2 Xã An Lạc XA DB KHO KHAN
165 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 3 Xã Cô Ngân XA DB KHO KHAN
166 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 4 Xã Đồng Loan XA DB KHO KHAN
167 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 5 Xã Đức Quang XA DB KHO KHAN
168 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 6 Xã Kim Loan XA DB KHO KHAN
169 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 7 Xã Lý Quốc XA DB KHO KHAN
170 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 8 Xã Minh Long XA DB KHO KHAN
171 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 9 Xã Quang Long XA DB KHO KHAN
172 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 10 Xã Thái Đức XA DB KHO KHAN
173 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 11 Xã Thắng Lợi XA DB KHO KHAN
174 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 12 Xã Thị Hoa XA DB KHO KHAN
175 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 13 Xã Việt Chu XA DB KHO KHAN
176 6 Cao Bằng 11 Huyện Hạ Lang 14 Xã Vinh Quý XA DB KHO KHAN
177 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 1 Thị trấn Pác Miầu XA DB KHO KHAN
178 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 2 Xã Đức Hạnh XA DB KHO KHAN
179 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 3 Xã Lý Bôn XA DB KHO KHAN
180 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 4 Xã Mông Ân XA DB KHO KHAN
181 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 5 Xã Nam Cao XA DB KHO KHAN
182 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 6 Xã Nam Quang XA DB KHO KHAN
183 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 7 Xã Quảng Lâm XA DB KHO KHAN
184 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 8 Xã Tân Việt XA DB KHO KHAN
185 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 9 Xã Thạch Lâm XA DB KHO KHAN
186 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 10 Xã Thái Học XA DB KHO KHAN
187 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 11 Xã Thái Sơn XA DB KHO KHAN
188 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 12 Xã Vĩnh Phong XA DB KHO KHAN
189 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 13 Xã Vĩnh Quang XA DB KHO KHAN
190 6 Cao Bằng 12 Huyện Bảo Lâm 14 Xã Yên Thổ XA DB KHO KHAN
191 6 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 1 Thị trấn Hòa Thuận XA DB KHO KHAN
192 6 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 2 Thị trấn Tà Lùng XA DB KHO KHAN
193 6 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 3 Xã Cách Linh XA DB KHO KHAN
194 6 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 4 Xã Đại Sơn XA DB KHO KHAN
195 6 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 5 Xã Hồng Đại XA DB KHO KHAN
196 6 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 6 Xã Lương Thiện XA DB KHO KHAN
197 6 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 7 Xã Mỹ Hưng XA DB KHO KHAN
198 6 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 8 Xã Tiên Thành XA DB KHO KHAN
199 6 Cao Bằng 13 Huyện Phục Hòa 9 Xã Triệu Ấu XA DB KHO KHAN


Quay lại danh sách


Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh

STT Tỉnh Số xã khó khăn Số xã đặc biệt khó khăn Chi tiết
1 Hà Nội 5 9 xem
2 Hải Phòng 14 0 xem
3 Hà Giang 25 175 xem
4 Cao Bằng 20 179 xem
5 Lai Châu 9 101 xem
6 Lào Cai 28 142 xem
7 Tuyên Quang 32 109 xem
8 Lạng Sơn 66 160 xem
9 Bắc Kạn 38 84 xem
10 Thái Nguyên 35 99 xem
11 Yên Bái 45 136 xem
12 Sơn La 38 168 xem
13 Phú Thọ 64 160 xem
14 Vĩnh Phúc 39 3 xem
15 Quảng Ninh 77 41 xem
16 Bắc Giang 118 79 xem
17 Hải Dương 11 1 xem
18 Hoà Bình 72 141 xem
19 Ninh Bình 36 32 xem
20 Thanh Hoá 39 220 xem
21 Thanh Hóa 0 3 xem
22 Thanh Hoá 39 220 xem
23 Nghệ An 82 184 xem
24 Hà Tĩnh 25 119 xem
25 Quảng Bình 9 72 xem
26 Quảng Trị 6 55 xem
27 Thừa Thiên -Huế 22 56 xem
28 Quảng Nam 21 122 xem
29 Quảng Ngãi 7 97 xem
30 Kon Tum 21 85 xem
31 Bình Định 11 58 xem
32 Gia Lai 68 157 xem
33 Phú Yên 9 54 xem
34 Đắk Lắk 83 102 xem
35 Khánh Hoà 40 17 xem
36 Lâm Đồng 78 79 xem
37 Bình Phước 75 42 xem
38 Ninh Thuận 13 26 xem
39 Tây Ninh 11 20 xem
40 Bình Thuận 53 33 xem
41 Đồng Nai 86 1 xem
42 Long An 0 21 xem
43 Đồng Tháp 0 8 xem
44 An Giang 22 23 xem
45 Bà Rịa-Vũng Tàu 21 9 xem
46 Tiền Giang 0 11 xem
47 Kiên Giang 52 43 xem
48 Cần Thơ 0 1 xem
49 Bến Tre 0 16 xem
50 Vĩnh Long 6 5 xem
51 Trà Vinh 20 58 xem
52 Sóc Trăng 30 83 xem
53 Bạc Liêu 3 33 xem
54 Cà Mau 31 38 xem
55 Điện Biên 17 117 xem
56 Đăk Nông 15 56 xem
57 Hậu Giang 22 12 xem
Tổng cộng 1809 4175 5984

Phản hồi