Tiền tệ: Chiêm ngưỡng các đồng tiền Việt Nam Dân chủ cộng hòa


 

     Đồng là tiền tệ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lưu dụng từ năm 1946 đến ngày 2 tháng 5 năm 1978. Một đồng được chia thành 10 hào; một hào bằng 10 xu.
Dong_5000_dong_viet_nam_dan_chu_cong_hoa_mat_truoc_tintoantap

     Các đồng tiền kim loại bao gồm : 2, 5 hào và 1 đồng, 2 đồng

     Các đồng tiền giấy phát hành có các mệnh giá : 2, 5 xu, 1, 2, 5 hào, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500,1000,5000 đồng (Kích vào hình ảnh để xem đồng tiền chi tiết)

Dong_2_xu_viet_nam_dan_chu_cong_hoa_mat_tuoc-icon_tintoantap

2 xu năm 1964

Dong_5_xu_viet_nam_dan_chu_cong_hoa_mat_truoc_icon

5 xu năm 1975

 

Mít&Béo

Related Post

Phản hồi