Ngôn ngữ lập trình web Asp.Net (C#)


1. Giới thiệu

       ASP.NET Framework là một phần của .NET framework. Nó được sử dụng để tạo ra các trang web động, ứng dụng web và dịch vụ web. Nó là một ngôn ngữ lâp trình phía server , cho phép người lập trình sử dụng tất cả các ngôn ngữ  được hỗ trợ trong .NET framework tương như C #, VB.NET, J # vv . Khi dịch nó cũng được biên dịch thành Microsoft Intermediate Language (MSIL).  Phát triển ASP.NET thường có sẵn các công cụ đi kèm từ microsoft giúp bạn phát triển nhanh hơn, các ngôn ngữ phát triển trong nền .Net đều là ngôn ngữ hướng đối tượng, có thể giúp bạn tận dụng được sẵn code đã viết.

AspnetMicrosoft-01

      Các phiên bản Asp.net đã phát hành.

Phiên bản Asp.net Phát hành cung .NET & IDE Các tính năng mới
5.0 4.6 with Visual Studio 2015 1. Unified programming model that combines MVC, Web API, and Web Pages
2. New flexible and cross-platform runtime
3. Ability to see changes without re-building the project
4. Side-by-side versioning of the .NET Framework
5. Ability to self-host or host on IIS
6. New flexible and cross-platform runtime
7. New modular HTTP request pipeline
8. Cloud-ready environment configuration
9. Open source in GitHub
4.5.1 4.5.1 and Visual Studio 2013 1. One ASP.NET
2. ASP.NET Scaffolding
3. ASP.NET Identity
4.5 4.5 and Visual Studio 2012 1. Strongly Typed Data Controls
2. Model Binding
3. Unobtrusive Validation
4. Bundling and Minification
5. Async Support
6. Support for asynchronous modules and handlers
7. Friendly URL 8. HTML5 Features enhancements
9. Support for WebSocket protocol
10. oAuth Support
4.0 4.0 and Visual Studio 2010 1. Introduced ClientIdMode property for Server Control
2. Routing
3. Introduced Meta tags MetaKeyword and MetaDescription
4. Chart Control
3.5 3.5 and Visual Studio 2008 1. Integrated ASP.NET AJAX
2. Support LINQ
3. New Data controls LINQ DataSource, ListView and DataPager
4. Dynamic Data
5.Multi-targeting Framework Support
2.0 2.0 and Visual Studio 2005 1. New Data controls GridView, FormView and DetailsView
2. DataSource controls SQLDataSource, Object DataSource, AccessDataSource,
3. XMLDataSource and SiteMapDataSource
4. Navigation controls
5. Master pages
6. Cross Page Postbacks
7. Validation Groups
8. Themes
9. Skins
10. Login controls
11. Role Management
12. Profiles
13. Membership Service
14.Localization and Globalization
1.1 1.1 and Visual Studio .NET 2003 1. ASP.NET Mobile controls
2. Built-in support for ODBC and databases
3.Internet Protocol version 6 (IPv6) support
1.0 1.0 and Visual Studio .NET 1. Support for Object-oriented Web application development
2. Use of DLL class libraries

 

2. Hướng dẫn lập trình

2.1 Kiến thức cơ bản

2.2 Asp.Net WebForm

2.3 Asp.Net MVC

2.4 ASP.NET Web Pages

2.5 ASP.NET Single Page Application

3. Công cụ lập trình và Frame work hỗ trợ phát triển ASP.NET.

3.1 Công cụ lập trình

3.2 Framework hỗ trợ trong phát triển ASP.NET.

4. Các phần mền sự dụng phát triển từ ASP.NET.

4.1 Các phần mềm mất phí sử dụng asp.Net

4.1.1 Microsoft Sharepoint : Xem chi tiết

4.1.2 Microsoft Dynamics : Xem chi tiết

4.1.3 Stack Overflow : Xem chi tiết

4.1.4 Umbraco CMS : Xem chi tiết.

4.2 Các phần mềm mã nguồn mở.

4.2.1 Mã nguồn mở CMS Dotnetnuke : xem chi tiết.

4.2.2 Mã nguồn mở vể bán hàng NopEcommerce : xem chi tiết.

4.2.3 Phiên bản cộng đồng bán hàng Magelia WebStore : xem chi tiết

4.2.4 Mã nguồn mở vể CMS, bán hàng Kentico : xem chi tiết.

4.2.5 Mã nguồn mở Orchard CMS : Xem chi tiết.

4.3 Các mã nguồn khác.

5. Thủ thuật lập trình và gỡ rồi trong phát triển Asp.Net

5.1 Thủ thuật tối ưu

5.2 Các đoạn code hay (snippet code)

5.3 Gỡ rồi khi phát triển.

 

 

Phản hồi