Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện


      Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Hóa học của tất cả các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của 63 tỉnh thành phố trên cả nước.

Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Hóa học của tất cả các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của 63 tỉnh thành phố trên cả nước.


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2017-2018

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2017-2018


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2016-2017

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Tiền Hải, Thái Bình 2016-2017

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2016-2017


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2015-2016

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Phù Ninh, Phú thọ 2015-2016

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 2015-2016

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Nam Trực, Nam Định 2015-2016

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2015-2016


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2014-2015

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2013-2014

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2012-2013

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG hóa học 8 TP Vinh, Nghệ An 2012-2013


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2011-2012

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2010-2011

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Bài báo khác

Phản hồi