• Tướng số : Bảng tra Cung mệnh Can chi và Ngũ Hành

            Trong lĩnh vực tướng số Cung mệnh Can chi bao gồm : Tốn, Chấn, Khôn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài, Càn và Ngũ Hành bao gồm : Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cung mệnh Can chi và Ngũ hành đều phân theo tuổi của nắm giữ, trong đó Ngũ hành có sự […]