• Kết quả ngoại hạng anh 2006 – 2007 – Manchester City

        Kết quả NHA 2006 – 2007 – Manchester City là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Manchester City với 19 đội bóng : Blackburn, Bolton, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Middlesbrough, Portsmouth, Sheffield Utd, Tottenham, Watford, Charlton, Arsenal, Aston Villa, Everton, Fulham, Newcastle Utd, Reading, West Ham, Wigan ở 2 lượt đi về […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2006 – 2007 – Wigan

        Kết quả NHA 2006 – 2007 – Wigan là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Wigan với 19 đội bóng : Blackburn, Bolton, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Middlesbrough, Portsmouth, Sheffield Utd, Tottenham, Watford, Charlton, Arsenal, Aston Villa, Everton, Fulham, Newcastle Utd, Reading, West Ham, Manchester City ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2006 – 2007 – West Ham

        Kết quả NHA 2006 – 2007 – West Ham là kết quả thi đấu của câu lạc bộ West Ham với 19 đội bóng : Blackburn, Bolton, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Middlesbrough, Portsmouth, Sheffield Utd, Tottenham, Watford, Charlton, Arsenal, Aston Villa, Everton, Fulham, Newcastle Utd, Reading, Wigan, Manchester City ở 2 lượt đi về […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2006 – 2007 – Reading

        Kết quả NHA 2006 – 2007 – Reading là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Reading với 19 đội bóng : Blackburn, Bolton, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Middlesbrough, Portsmouth, Sheffield Utd, Tottenham, Watford, Charlton, Arsenal, Aston Villa, Everton, Fulham, Newcastle Utd, West Ham, Wigan, Manchester City ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2006 – 2007 – Newcastle Utd

        Kết quả NHA 2006 – 2007 – Newcastle Utd là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Newcastle Utd với 19 đội bóng : Blackburn, Bolton, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Middlesbrough, Portsmouth, Sheffield Utd, Tottenham, Watford, Charlton, Arsenal, Aston Villa, Everton, Fulham, Reading, West Ham, Wigan, Manchester City ở 2 lượt đi về […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2006 – 2007 – Fulham

        Kết quả NHA 2006 – 2007 – Fulham là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Fulham với 19 đội bóng : Blackburn, Bolton, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Middlesbrough, Portsmouth, Sheffield Utd, Tottenham, Watford, Charlton, Arsenal, Aston Villa, Everton, Newcastle Utd, Reading, West Ham, Wigan, Manchester City ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2006 – 2007 – Everton

        Kết quả NHA 2006 – 2007 – Everton là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Everton với 19 đội bóng : Blackburn, Bolton, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Middlesbrough, Portsmouth, Sheffield Utd, Tottenham, Watford, Charlton, Arsenal, Aston Villa, Fulham, Newcastle Utd, Reading, West Ham, Wigan, Manchester City ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2006 – 2007 – Aston Villa

        Kết quả NHA 2006 – 2007 – Aston Villa là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Aston Villa với 19 đội bóng : Blackburn, Bolton, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Middlesbrough, Portsmouth, Sheffield Utd, Tottenham, Watford, Charlton, Arsenal, Everton, Fulham, Newcastle Utd, Reading, West Ham, Wigan, Manchester City ở 2 lượt đi về […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2006 – 2007 – Arsenal

        Kết quả NHA 2006 – 2007 – Arsenal là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Arsenal với 19 đội bóng : Blackburn, Bolton, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Middlesbrough, Portsmouth, Sheffield Utd, Tottenham, Watford, Charlton, Aston Villa, Everton, Fulham, Newcastle Utd, Reading, West Ham, Wigan, Manchester City ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2006 – 2007 – Charlton

        Kết quả NHA 2006 – 2007 – Charlton là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Charlton với 19 đội bóng : Blackburn, Bolton, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Middlesbrough, Portsmouth, Sheffield Utd, Tottenham, Watford, Arsenal, Aston Villa, Everton, Fulham, Newcastle Utd, Reading, West Ham, Wigan, Manchester City ở 2 lượt đi về tại […]