• Kết quả ngoại hạng anh 2005 – 2006 – Chelsea

        Kết quả NHA 2005 – 2006 – Chelsea là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Chelsea với 19 đội bóng : Arsenal, Aston Villa, Blackburn, Bolton, Everton, Fulham, Manchester United, Newcastle Utd, Portsmouth, West Ham, Manchester City, Sunderland, West Brom, Tottenham, Charlton, Birmingham, Liverpool, Middlesbrough, Wigan ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2005 – 2006 – Wigan

        Kết quả NHA 2005 – 2006 – Wigan là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Wigan với 19 đội bóng : Arsenal, Aston Villa, Blackburn, Bolton, Everton, Fulham, Manchester United, Newcastle Utd, Portsmouth, West Ham, Manchester City, Sunderland, West Brom, Tottenham, Charlton, Birmingham, Liverpool, Middlesbrough, Chelsea ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2005 – 2006 – Middlesbrough

        Kết quả NHA 2005 – 2006 – Middlesbrough là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Middlesbrough với 19 đội bóng : Arsenal, Aston Villa, Blackburn, Bolton, Everton, Fulham, Manchester United, Newcastle Utd, Portsmouth, West Ham, Manchester City, Sunderland, West Brom, Tottenham, Charlton, Birmingham, Liverpool, Wigan, Chelsea ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2005 – 2006 – Liverpool

        Kết quả NHA 2005 – 2006 – Liverpool là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Liverpool với 19 đội bóng : Arsenal, Aston Villa, Blackburn, Bolton, Everton, Fulham, Manchester United, Newcastle Utd, Portsmouth, West Ham, Manchester City, Sunderland, West Brom, Tottenham, Charlton, Birmingham, Middlesbrough, Wigan, Chelsea ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2005 – 2006 – Birmingham

        Kết quả NHA 2005 – 2006 – Birmingham là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Birmingham với 19 đội bóng : Arsenal, Aston Villa, Blackburn, Bolton, Everton, Fulham, Manchester United, Newcastle Utd, Portsmouth, West Ham, Manchester City, Sunderland, West Brom, Tottenham, Charlton, Liverpool, Middlesbrough, Wigan, Chelsea ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2005 – 2006 – Charlton

        Kết quả NHA 2005 – 2006 – Charlton là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Charlton với 19 đội bóng : Arsenal, Aston Villa, Blackburn, Bolton, Everton, Fulham, Manchester United, Newcastle Utd, Portsmouth, West Ham, Manchester City, Sunderland, West Brom, Tottenham, Birmingham, Liverpool, Middlesbrough, Wigan, Chelsea ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2005 – 2006 – Tottenham

        Kết quả NHA 2005 – 2006 – Tottenham là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Tottenham với 19 đội bóng : Arsenal, Aston Villa, Blackburn, Bolton, Everton, Fulham, Manchester United, Newcastle Utd, Portsmouth, West Ham, Manchester City, Sunderland, West Brom, Charlton, Birmingham, Liverpool, Middlesbrough, Wigan, Chelsea ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2005 – 2006 – West Brom

        Kết quả NHA 2005 – 2006 – West Brom là kết quả thi đấu của câu lạc bộ West Brom với 19 đội bóng : Arsenal, Aston Villa, Blackburn, Bolton, Everton, Fulham, Manchester United, Newcastle Utd, Portsmouth, West Ham, Manchester City, Sunderland, Tottenham, Charlton, Birmingham, Liverpool, Middlesbrough, Wigan, Chelsea ở 2 lượt đi về […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2005 – 2006 – Sunderland

        Kết quả NHA 2005 – 2006 – Sunderland là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Sunderland với 19 đội bóng : Arsenal, Aston Villa, Blackburn, Bolton, Everton, Fulham, Manchester United, Newcastle Utd, Portsmouth, West Ham, Manchester City, West Brom, Tottenham, Charlton, Birmingham, Liverpool, Middlesbrough, Wigan, Chelsea ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2005 – 2006 – Manchester City

        Kết quả NHA 2005 – 2006 – Manchester City là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Manchester City với 19 đội bóng : Arsenal, Aston Villa, Blackburn, Bolton, Everton, Fulham, Manchester United, Newcastle Utd, Portsmouth, West Ham, Sunderland, West Brom, Tottenham, Charlton, Birmingham, Liverpool, Middlesbrough, Wigan, Chelsea ở 2 lượt đi về […]